Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Dom zdravlja Vinkovci na adresi K. Zvonimira 53 u  Vinkovcima
Ukupni prihvatljivi troškovi: 8.306.303,90 kuna
EU sufinanciranje projekta: 5.037.756,48 kuna

Opis projekta: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,  Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifič
nom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog
plana energetske učinkovitosti.
Rezultati projekta: Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske
energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 57,88%.
Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na zgradi: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena
vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom.
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Doma zdravlja Vinkovci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija.