Danas je u Nuštru održana druga Javna edukacijska tribina o održivom gospodarenju otpadom, a koja je dio projekta “Eko edukacije” čiji je nositelj Grad Vinkovci. Projekt se provodi od kolovoza prošle godine, u ukupnoj vrijednosti od 1.089.256 kuna, dok je iznos sufinanciranja od strane EU Kohezijskog fonda 809.001 kuna. Ostatak iznosa koji je potreban za provedbu svih projektnih aktivnosti osigurao je nositelj projekta, odnosno Grad Vinkovci.

Načelnik općine Nuštar Hrvoje Drinovac istaknuo je kako su, nakon izgradnje Reciklažnog dvorišta, mještani postali savjesniji te da je sve manje otpada po “lenijama”. Sva kućanstva, naime, uz kante za komunalni otpad imaju kante za papir i vreće za plastiku, a uskoro bi trebala dobiti i kante za staklenu ambalažu budući da je Općina taj projekt kandidirala na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ostali otpad, ističe načelnik Drinovac, treba odvoziti u reciklažno dvorište, prema pravilniku o otpadu koji se tamo može odlagati.

Na tribini su bila dva predavanja, “‘Održivo gospodarenje otpadom”, koje je održao Ivica Cvrlje, direktor tvrtke Eko menadžment. Drugo predavanje “Odvajanje otpada iz kućanstva” održao je Ivan Bertić, voditelj Odjela za kvalitetu, sigurnost i zaštitu okoliša u tvrtki Nevkoš.

“Posebnost ovoga projekta očituje se u nastojanju da se osvijeste mještani Nuštra o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastajanja otpada, kućnog kompostiranja i upotrebe predmeta sa smanjenom količinom otpada koja se odlaže na odlagalište.”, kazao je Cvrlje istaknuvši kako je na  području općine Nuštar trenutno dosegnuta stopa od 80 posto odvojeno prikupljenog otpada dodavši kako se sukladno planu gospodarenja otpadom Hrvatska obvezala do 2020. godine dostići stopu od 50 posto odvajanja prikupljenog otpada, a do kraja 2022. 60 posto.

Ivan Bertić, voditelj Odjela za kvalitetu, sigurnost i zaštitu okoliša u tvrtki Nevkoš kaže kako su građani u zadnje vrijeme sve više osvješteni kada je razvrstavanje i odlaganje otpada u pitanju. “Trvtka Nevkoš otpad s područja općine Nuštar odvozi od 1991. godine, a najveće promjene dogodile su se 2010. godine kada se komunalni otpad počeo odvoziti po volumenu, a te godine je i općina Nuštar mještanima podijelila kante za otpad. U 2015. godini podijelili smo plave kante za papir, kao i žute vreće za plastiku što znači da se od te godine u općini Nuštar otpad prikuplja selektivno. U 2017. godini omogućena je i usluga mobilnog reciklažnog dvorišta i gdje su se mještani počeli pripremati na uslugu reciklažnog doviršta koje je ove godine i otvoreno.”, kazao je Bertić.

U sklopu projekta nadogradit će se mobilna aplikacija City Hub preko koje će građani moći prijaviti sve komunalne probleme i pratiti kalendar odvoza otpada.