Nakon što je od 5. ožujka do 6. travnja omogućen uvid u Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce, ovaj dokument našao se i pred vijećnicima Gradskog vijeća, a njegovim usvajanjem grad Vinkovci dobio je Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za razdoblje 2020.-2025. godina.
Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce, ističe Davor Mecanović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, iznimno je važan dokument jer omogućava kroz određeno razdoblje poboljšanje kvalitete zraka temeljem provedbe mjera koje su propisane ovim planom, a za koje su propisani i izvršitelji i rokovi. “Tako da će se kroz javno objavljeni dokument moći pratiti realizacija i dinamika izvršenja svih aktivnosti predviđenih ovim Akcijskom planom”, ističe Davor Mecanović.
A za potrebe Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području Vinkovaca provedena su mjerenja koncentracija čestice promjera manjeg od 10 mikrona i 2,5 mikrona u zraku (PM10 i PM2,5) te mjerenja ukupne taložne tvari (UTT).
Poznato je da su povišene godišnje koncentracije čestica PM2,5 i PM10 karakteristične za područje čitave kontinentalne Hrvatske i susjednih zemalja, a razina koncentracija čestica u zraku ne ovisi samo o lokalnim izvorima emisija već i onima udaljenim i stotinama kilometara. Tako je, između ostaloga, analiza pokazala da na onečišćenje česticama na području grada Vinkovaca uvelike utječe visoka razina regionalnog pozadinskog onečišćenja zraka česticama PM10 i PM2,5.
Kada je, pak, riječ o lokalnim izvorima emisija, zanimljiv je podatak kako u ukupnim emisijama s područja grada Vinkovaca najveći doprinos u godišnjoj emisiji čestica imaju emisije malih kućnih ložišta koja koriste drva za ogrjev pa se sukladno tome i najveće zagađenje događa tijekom sezone grijanja. Vinkovačka kućanstva tako u godišnjoj emisiji čestica imaju četiri puta veći doprinos od doprinosa industrijskih postrojenja, koja imaju obvezu prijave emisija u zrak u bazu podataka Registar onečišćavanja okoliša. Stoga je glavnina mjera u Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce usmjerena na kućanstva koja su dominantni lokalni izvor emisija čestica, a na području grada je oko 4000 kućanstava koja u sezoni grijanja koriste drva za ogrjev te pri tome oko 40 % kućanstava koristi tehnologije izgaranja s visokim emisijama čestica.
Poznato je kako je značajno smanjenje emisija čestica PM2,5 moguće postići širim korištenjem prirodnog plina umjesto ogrjevnog drva, međutim, primjena ove mjere nije u skladu s generalnim ciljem Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Vinkovaca, a to je smanjenje emisije stakleničkih plinova. Stoga je cilj ekonomskim poticajima (subvencijama) potaknuti zamjenu korištenja otvorenih kamina, konvencionalnih peći i kotlova na drva novim visokoučinkovitim uređajima za loženje s niskim emisijama čestica pri izgaranju biomase kao što su ekološki dizajnirane peći i kotlovi na drva ili peći i kotlovi na pelete.
“To ćemo pokušati ostvariti u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to je nužno učiniti u određenom vremenskom razdoblju kako bismo što je prije moguće postigli granične vrijednosti emisije čestica.”, ističe Davor Mecanović.
Smanjenje emisija čestica PM2,5 i PM10, naravno, ovisit će o dinamici zamjene starih ložišta na drva novim, ekološki prihvatljivim, energetski učinkovitijim ložištima na biomasu koja imaju niske emisije čestica. Inače, za postizanje granične vrijednosti za godišnje koncentracije PM2,5 potrebno je da 20 % kućanstva zamjeni stare uređaje za loženje, koji imaju visoke emisije čestica, novim ekološki dizajniranim uređajima. Za postizanje granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 potrebno je da sva kućna ložišta u kojima izgara biomasa koriste ekološki dizajnirane peći i kotlove na drva ili pak peći i kotlove na pelete.