Međunarodna organizacija rada 2002. godine donijela je odluku da se 12. lipnja obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece.

Dječji rad reguliraju tri glavne međunarodne konvencije: Međunarodna organizacija rada s Konvencijom broj 138 koja se odnosi na minimalnu dob za stupanje na posao; zatim Konvencija broj 182 koja se odnosi na zabranu i hitnu akciju za eliminaciju najgorih oblika dječjeg rada te Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Navedene konvencije temelj su za donošenje zakona o dječjem radu u zemljama potpisnicama.

Milijunu djevojčica i dječaka diljem svijeta prisiljeni su raditi, a više od polovice ih radi u opasnim uvjetima ili u okovima ropstva. Ovoj djeci uskraćena su prava na normalno djetinjstvo, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, slobodno vrijeme i na sve ostalo što se smatra sastavnim dijelom normalnog života jednog djeteta.

Trenutno je u dobi od 5 do 14 godina u svijetu prisiljeno raditi oko 218 milijuna djece, od čega 122 milijuna na području Azije, prema podacima Nezavisnog hrvatskog sindikata. Njih 70% radi u poljoprivrednom sektoru, a ostatak u industriji, uslužnom sektoru, rudnicima, kamenolomima i kućanstvima. Na opasnim poslovima u uvjetima koji su izrazito štetni ili opasni za njih radi 132 milijuna djece. Dječje roblje postaje čak 1.2 milijuna djece kao žrtve prodaje, uključujući i tek rođene bebe. 300.000 djece nose oružje i bore se u ratovima diljem svijeta. Mlađe od 10 godina je 73 milijuna zaposlene djece, a svake godine od posljedica nesreća na radu umre oko 22.000 djece.

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada obilježen je prvi puta 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece tražeći potporu pojedinih vlada, socijalnih partnera, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja djece. Upravo je dječji rad posljedica, ali i jedan od uzroka siromaštva koji pogoduje povećanju nejednakosti i diskriminacije u društvu.