Izvor: www.coe.int

Ove godine fokus je na „Osnaživanju djece u zaustavljanju seksualnog nasilja“, pri čemu se ističe važnost dječje participacije. Vijeće Europe podržava angažman svih institucija i organizacija civilnog društva u zemljama članicama u njihovim aktivnostima na društvenim mrežama kako bi se potaknula i podržala participacija djece (#EndChildSexAbuseDay), ali i osvijestila potreba zaštite djece i mladih od zlouporaba putem interneta.

Ove godine obilježava se i 30. obljetnica Konvencije o pravima djeteta, koju je ratificirala i Republika Hrvatska, a koja naglašava nužnost trajnog i usklađenog djelovanja tijela državne uprave, javnih institucija, organizacija civilnog društva, stručnjaka, javnosti te ostalih dionika u svrhu stvaranja uvjeta za trajnu dobrobit i zaštitu prava djece.

Slijedom ove obljetnice Vijeće Europe potiče inicijative koje uključuju aktivnu uključenost djece u cilju njihova osnaživanja u kreiranju javnih politika, komunikacije s obrazovnim djelatnicima, roditeljima te stručnjacima za rad s djecom i za njihovu zaštitu.

Treba podsjetiti kako je Vijeće Europe usvojilo i Konvenciju o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja (Lanzarote konvencija), a koja zahtijeva kriminalizaciju svih oblika spolnih delikata na štetu djece. Republika Hrvatska je jedna od 42 zemlje koja je Konvenciju potpisala i ratificirala.

Obilježavanje Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja ukazuje na važnost educiranja i senzibilizaciju javnosti, u cilju osnaživanja žrtava za prijavljivanje slučajeva spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece te kontinuiranog provođenja programa preventivnog osnaživanja djece.