Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, koji će se provoditi putem novog digitalnog sustava e-Pisarnice, s rokom prijave do 4. listopada.

Rezultati natječaja za za sva područja kulture bit će poznati najkasnije početkom iduće godine, odmah po donošenju državnog proračuna, u kojemu će se osigurati sredstva za javne potrebe u kulturi, djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

“Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog i razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano”, ističu iz Ministarstva kulture.

Sve natječajne procedure provode se putem interneta na odgovarajućim obrascima, kroz novi sustav e-Pisarnice, bez potrebe podnošenja i slanja dokumenata u papirnatom obliku što će, napominju, rezultirati smanjenjem administracijskih troškova i pravovremenom objavom rezultata natječaja.

Usluga je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva, a mogu joj pristupiti svi nakon potrebne autentifikacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju, kao i do sada, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U Program javnih potreba uvrstit će se redovne djelatnosti udruga u kulturi, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog), vizualnih umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, monografija iz područja kulture i umjetnosti, knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga, književnih programa u knjižarama.

Tu su i muzejske djelatnosti, zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine, zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara, digitalizacije kulturne baštine, međunarodne kulturne suradnje, izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Posebni javni pozivi raspisat će se za otkup knjiga za narodne knjižnice, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, program Ruksak (pun) kulture te za programe koji potiču razvoj publike u kulturi. Dinamika objave i rokovi za njih bit će naknadno objavljeni.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi za međunarodnu kulturnu suradnju prijavljuju se od 4. rujna do 4. listopada te tijekom cijele 2020., a odluke o financiranju pristiglih prijava u 2020. donose se kvartalno.