Kontaktirajte nas

Aktualno

Modernizacija sustava na zadovoljstvo građana i investitora

Objavljeno

-

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca u posljednje vrijeme intenzivno rade na modernizaciji i digitalizaciji većine svojih aktivnosti, a s ciljem pojednostavljivanja i ubrzavanja poslova, naročito onih koji zahtijevaju direktnu interakciju s građanima.

Pročelnik ovog Odjela Davor Mecanović prije svega ističe kako su Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grad Vinkovci nedavno potpisali dva sporazuma. Prvi se odnosi na “Digitalizaciju postojećih akata o gradnji na području cijele Republike Hrvatske” i njime se osiguravaju sredstva za daljnju digitalizaciju procesa, odnosno skeniranje akata za gradnju koji su izdani u razdoblju od 1968. do 2014. godine. Digitalizacija će se provoditi kroz modul eArhiva, u sklopu Informacijskog sustava prostornog uređenja, a koji je namijenjen za uvoz digitalizirane arhivske građe, odnosno akata o gradnji izdanih prije uspostave eDozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka, kao i njihovo georeferenciranje. Drugi Sporazum odnosi se na nabavu opreme s ciljem nabave korisničke opreme za gradove i županije, kao što su računala i računalna oprema, čime se doprinosi realizaciji ukupnog projekta ISPU kroz povezivanje postupaka više tijela javne uprave u integrirani informacijski sustav, što će u konačnici rezultirati povećanjem učinkovitosti javne uprave. Time će se ujedno skratiti proces pružanja e-usluga te smanjiti operativni troškovi.

“U okviru projekta provest će se aktivnost skeniranja akata o gradnji od 15. veljače 1968. godine do primjene eDozvole 2015. godine čime se nastavlja s intenzivnim aktivnostima kojima je cilj daljnja digitalizacija akata za gradnju te ubrzavanje administrativnih procesa i izdavanje dozvola. Tako će se pojednostavniti i pojeftiniti ovi procesi i za poduzetnike i za građane. Osim administrativnog rasterećenja i nepotrebnih regulatornih troškova, digitalizacija građevinskih i uporabnih dozvola bit će korisna i svim građanima, a pogotovo onima koji su takve dozvole izgubili”, objašnjava Mecanović.

Prošle godine Odjel je izdao 59 građevinskih dozvola, 13 lokacijskih dozvola, te 131 uporabnu dozvolu. Još jedan važan proces koji vode je i legalizacija bespravno sagrađenih objekata, a započeo još 2011. godine. Ukupno je od 2011. do 2019. godine predano oko 6.800 zahtjeva, od čega je za riješiti ostalo još oko 700 zahtjeva.

Funkcionalnosti sustava eDozvola osiguravaju ujednačen postupak dobivanja dokumenata za područje cijele države, referentima omogućuju bržu obradu predmeta i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev. Prošle je godine izmjenom zakonskog okvira u travnju uvedena i dodatna funkcionalnost sustava eKonferencija putem koje se digitalno podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole. Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio, a komunikacija svih čimbenika u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče. Također, neizmjerno je važno i smanjenje administrativnog opterećenja ulagača u nekretninski sektor, ali i osiguranje transparentnosti postupaka u području prostornog uređenja i gradnje. Važno je istaknuti kako se mi neprestano trudimo radom i zalaganjem razbijati predrasude koje postoje u javnom prostoru o neučinkovitosti i tromosti administracije i, ono što je iznimno važno, posebnu pozornost dajemo investitorima kako bi u što kraćem roku prošli administrativni postupak i počeli s planiranim ulaganjem. Isto tako, kontinuirano smo na raspolaganju svim investitorima i prije nego što podnesu zahtjev za izdavanje akata u nadležnosti Odjela kako bi što više ubrzali postupak i u što kraćem roku svladali sve izazove. Siguran sam kako je ovo jedan od načina kako doprinijeti gospodarskom razvoju grada Vinkovaca”, ističe Mecanović.

Napominje i kako se daljnji razvoj ISPU-a sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta razvoja ISPU-a iznosi 131 milijuna kuna, od čega je 111 milijuna kuna osigurano iz Europskog fonda, a projekt se provodi do 1. siječnja 2022. godine.

U svibnju ove godine pak, na sjednici Gradskog vijeća grada Vinkovaca, usvojene su 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada. Razlozi za pokretanje 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, kaže Mecanović, svakako su nove potrebe u gospodarstvu i ostvarenje preduvjeta za investicijske zahvate, izgradnju suvremene infrastrukture koja otvara mogućnosti gospodarskom, društvenom i kulturnom životu u gradu Vinkovcima, usklađivanje s planovima šireg područja i slično. “Osnovni cilj drugih Izmjena i dopuna PPUG je nastavak ostvarenja prostornih preduvjeta za održivi razvoj grada Vinkovaca s usmjerenjem na razvoj gospodarstva. Ono što obilježava 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ponajprije su promjene za gospodarstvenike. Cilj je otvoriti grad ulagačima i olakšati mogućnosti ulaganja, a odnose se na gradske gospodarske zone. Tako je ovim izmjenama veliku preinaku doživjela Zona Zalužje. Upravo stoga se ide na proširenje ove zone za još 131 hektar čime će Grad Vinkovci dugoročno riješiti pitanje gospodarskog i industrijskog razvoja u prostoru. U budućem gospodarskom razvoju Vinkovaca, ali i cijele županije, značajnu ulogu svakako bi trebala imati i nova zona pod nazivom Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o projektu izgradnje logističko-distribucijske poduzetničke zone smještene na području nekadašnjeg Ranžirnog kolodvora u Novom Selu. Na više od polovine površine predviđeno je obavljanje logističko-distribucijske aktivnosti, a ostatak će biti ponuđen kroz komunalno opremljene parcele za proizvodno-prerađivačku djelatnost. Cilj projekta je povećati i doprinijeti gospodarskom razvoju Vinkovaca i županije stvaranjem preduvjeta za razvoj konkurentnosti gospodarstva”, naglašava pročelnik.

Jedan od najvažnijih segmenata rada ovog odjela zasigurno je Generalni urbanistički plan, koji u biti određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi te kolika je dopuštena veličina građevina. No, treba objasniti razliku između GUP-a, koji je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Budući da je prostor ograničen vrlo je važno kvalitetno promišljati kako će se u budućnosti koristiti jer loše organiziranje prostora može dovesti od velikih posljedica i devastacija koje se više ne mogu ispraviti. I to je jedan od razloga zašto je važno razmotriti koliko je kvalitetno regulirana problematika prostornog uređenja te kako je poboljšati. Na sjednici 29. siječnja 2018. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca. Osnovni zadatak predmetnih izmjena jeste usklađivanje GUP-a s Prostornim planom uređenja Grada Vinkovaca, usklađivanje potreba/želja vlasnika zemljišta, usklađivanje sa stanjem na terenu uvidom u dokumente ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i usklađivanje s novim propisima. Najveći dio zahtjeva se odnosi na promjenu namjene određenog građevinskog područja što ovisi u konačnici o suglasnosti javnopravnih tijela. Istodobno provođenje postupka donošenja Prostornog plana s donošenjem Izmjena i dopuna GUP-a svakako će pridonijeti boljoj usklađenosti ta dva plana. O prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava u kojoj može sudjelovati svatko. U skladu s objavom javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu, a sudionici u javnoj raspravi daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Generalni urbanistički plan donosi Gradsko vijeće, a donošenje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca očekuje se krajem ove ili početkom iduće godine”, objašnjava Davor Mecanović. Do tada je, napominje, potrebno provesti složenu, zakonom propisanu proceduru, a koja uključuje suglasnost brojnih javnopravnih tijela, javno izlaganje i javnu raspravu što pokazuje da se radi o iznimno važnom dokumentu i složenoj proceduri.

Subvencioniranje stambenih kredita mladim obiteljima

Nedavno je proveden i novi krug subvencioniranja stambenih kredita kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Stambeni krediti uz poticaj države ohrabruju mlade obitelji na kupnju ili izgradnju nekretnine, a odobravaju se kroz Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina. Odjel je i u ovom procesu imao važnu ulogu jer je jedan od bitnih uvjeta za ostvarenje subvencije za stambeni kredit građevinska dozvola za gradnju kuće odnosno uporabna dozvola za izgrađene građevine. Javnost je ovu mjeru već prepoznala kao kvalitetnu, a o uspješnosti najbolje govori podatak da je u četiri godine provođenja odobreno 13.011 subvencioniranih kredita.

Zamjenom starih ložišta na drva do čistijeg zraka u Vinkovcima

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša rade i na Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce koji je iznimno važan dokument jer omogućava kroz određeno razdoblje poboljšanje kvalitete zraka temeljem provedbe mjera koje su propisane ovim planom, a za koje su propisani i izvršitelji i rokovi. Tako će se kroz javno objavljeni dokument moći pratiti realizacija i dinamika izvršenja svih aktivnosti predviđenih ovim Akcijskom planom. Kada je, pak, riječ o lokalnim izvorima emisija, zanimljiv je podatak kako u ukupnim emisijama s područja grada Vinkovaca najveći doprinos u godišnjoj emisiji čestica imaju emisije malih kućnih ložišta koja koriste drva za ogrjev pa se sukladno tome i najveće zagađenje događa tijekom sezone grijanja. Vinkovačka kućanstva tako u godišnjoj emisiji čestica imaju četiri puta veći doprinos od doprinosa industrijskih postrojenja, koja imaju obvezu prijave emisija u zrak u bazu podataka Registar onečišćavanja okoliša. Stoga je glavnina mjera u Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce usmjerena na kućanstva koja su dominantni lokalni izvor emisija čestica, a na području grada je oko 4.000 kućanstava koja u sezoni grijanja koriste drva za ogrjev te pri tome oko 40% kućanstava koristi tehnologije izgaranja s visokim emisijama čestica.

Na stranicama Grada dostupni obrasci za pokretanje svih vrsta postupaka Odjela

“Kontinuirano se trudimo izvještavati javnost o aktivnostima na našem odjelu, jer radi se o odjelu o čijem radu ovisi i s čijim radom se susreće velik broj građana i investitora. Stoga su svi prostorni planovi dostupni na našoj internetskoj stranici kako bi strankama olakšali i ubrzali postupak ishođenja raznih dozvola i potvrda. Na internetskoj stranici Grada Vinkovaca dostupni su obrasci za pokretanje svih vrsta postupaka u našem odjelu, a radi se o ukupno 28 vrsta zahtjeva odnosno postupaka, što nedvojbeno govori o složenosti i obujmu posla na području prostornog uređenja i gradnje”, poručuje pročelnik Davor Mecanović.

Aktualno

Na klizalištu u Nijemcima u tri dana iznajmljeno više od 500 pari klizaljki

Objavljeno

-

Napisao/la

    23 pregleda

Advent u Nijemcima do sada je posjetilo više stotina posjetitelja koji su uživali u koncertima zabavne i tamburaške, ali i duhovne glazbe. Ugođaju je uvelike pomogla i bogata gastronomska ponuda šiji se mirisi šire iz prepoznatljivih božićnih kućica.

Podsjetimo, u pozitivnom i mirnom božićnom okruženju i atmosferi u nedjelju je otvoreno i klizalište u središnjem parku u Nijemcima koje je odmah postalo glavno okupljalište mještana i njihovih gostiju. Otvoreno je svakim danim od 17 do 22 sata, a u prijepodnevnim terminima organizirano je i besplatno klizanje za grupe školaraca. Iz Općine navode kako su mještani izuzetno zadovoljni klizalištem, a to potvrđuje i podatak da je kroz prva tri dana iznajmljeno više od 500 pari klizaljki.

„Sve do 9. siječnja posjetitelji mogu preuzeti klizaljke i klizati neovisno o vremenskim prilikama, a tehnička ekipa će im u svakom trenutku biti na raspolaganju!”, poručio je općinski načelnik Vjekoslav Belajević.

U subotu je na rasporedu adventska večer tambure na kojoj će nastupiti Tamburaši za dušu, dan nakon prostor u centru općine ispunit će zvuk duhovnih pjesama crkvenih zborova, a isti će dan na raspolaganju biti delicije božićnog sajma. Djecu 18. prosinca čeka Dječji Božić, a s Općom Opasnosti će ući u Novu, 2022. godinu.

„Pozivamo goste iz svih dijelova Hrvatske ovih blagdana posjetiti općinu Nijemci i uvjeriti se kako izgleda prava božićna čarolija!”, pozvao je sve načelnik Belajević.

Nastavi čitati

Aktualno

Dogovoren novi sustav PDV-a, ministar Marić upozorava kako se mora paziti na niz čimbenika

Objavljeno

-

Napisao/la

    48 pregleda

Uvođenje novih, sniženih stopa PDV-a u Hrvatskoj zahtijeva raspravu i dubinsku analizu prije bilo kakve odluke, rekao je u ministar financija Zdravko Marić nakon što je na Vijeću EU-a usuglašeno stajalište o ažuriranju postojećih pravila o PDV-u koje će zemljama članicama omogućiti više fleksibilnosti.

“S obzirom na izdašnost PDV-a kao izvora proračunskih prihoda, bilo kakvo zadiranje u njega zahtijeva jednu raspravu i dubinsku analizu prije bilo kakvog konačnog stava”, rekao je Marić odgovarajući na novinarsko pitanje na koje bi kategorije proizvoda i usluga Hrvatska mogla uvesti snižene stope PDV-a.

Ministri financija država članica postigli su suglasnost o novim pravilima kojima se ažurira popis roba i usluga za koje su dopuštene snižene stope PDV-a, a Vijeće je također odlučilo ograničiti broj stavki na koje se snižene stope mogu primijeniti kako bi se spriječilo širenje sniženih stopa.

Prema postojećim pravilima, dopuštena je jedna standardna stopa od najmanje 15% te snižena stopa od 5%.

Po novim pravilima, države članice bi mogle imati dvije zasebne snižene stope u iznosu između 5% i standardne stope, jedno izuzeće, tzv. nultu stopu, jednu sniženu stopu između nula posto i iznosa sniženih stopa.

Novim pravilima ažurirat će se popis robe i usluga na koje sve države članice mogu primjenjivati snižene stope PDV-a. Novi proizvodi i usluge koji se dodaju na popis uključuju one kojima se štiti javno zdravlje, koji su povoljni za okoliš i podupiru digitalnu tranziciju.

Ministar Marić objašnjava da se kod zadiranja u sustav PDV-a mora voditi računa o više čimbenika. Između ostaloga, to je vrlo izdašan prihod državnog proračuna. Kod snižavanja stopa nastoji se doprijeti do građana s nižim primanjima, što ne polučuje uvijek željeni učinak. Marić navodi primjer snižavanja PDV na lijekove bez recepta, na svježe meso i ribu, povrće i voće, gdje potrošači nisu osjetili skoro nikakvo smanjenje cijena.

“Pratili smo iz mjeseca u mjesec kretanja i utvrdili da je kod nekih od tih proizvoda u prvom koraku došlo do snižavanja cijena, ali ne u potpunosti u visini snižene stope PDV-a, a kod nekih proizvoda uopće nije došlo do smanjenja cijena, dapače, došlo je do njihova rasta. Stoga ću uvijek biti vrlo oprezan kada komentiram PDV jer smo svi skupa u ministarstvu financija svjesni njegove važnosti i njegove specifičnosti”, rekao je Marić.

Dogovor ministara financija stupit će na snagu nakon što Europski parlament objavi svoje mišljenje, koje Vijeće može, ali i ne mora uvažiti.

Nastavi čitati

Aktualno

Po dnevnu dozu vitamina C i D na vinkovačku tržnicu i pod zubatim suncem

Objavljeno

-

Napisao/la

    86 pregleda

Smrznuti obrazi, kape, rukavice, šal jutros su bili obvezna oprema na minusu koji je uz zubato sunce okupao vinkovačku tržnicu. Ponuda i posjeta slabija nego inače no s obzirom na to da je srijeda, radni dan i još k tome živa ispod ništice još su nam samo pingvini nedostajali za pasti u nesvijest.

Umjesto njih, kupce pozdravljaju zanimljivi snjegovići, nasmijani kao i prodavači koji su već godinama, radeći na tržnici, navikli na ekstremne uvijete, ali i na rutinu Vinkovčana. Više žale što je pijaca slaba i ne miriše na trženje, a Božić samo što nije. Konkurencija i dostupnost trgovačkih centara ipak je cijenu stavila ispred kvalitete no, oni najvjerniji ni danas nisu izostali, pa makar za čašicu razgovora.

„Kupci nam zimi stižu oko devet. Naspavaju se, popiju kavu, razbude se ili skoknu s posla,” kaže nam vlasnik obrta s cvijećem koji je ponudu prilagodio blagdanskoj potražnji. Vazdazelene grane igličastog drveća za božićne aranžmane ponudio je po cijeni od 5 do 15 kuna, ovisno o veličini, a adventski aranžmani za stol ili groblje kreću se od 50 do 100 kuna. Nudi i lukovice proljetnica među kojima se ističu tulipani jer sad je vrijeme staviti ih u zemlju. Jednako je i na susjednom štandu na kojem je ponuda također raznolika, a gospođa je uz adventske vijence ponudila i zanimljive ukrase za stol sa živim voćem te raskošne aranžmane s anđelima. Ne nedostaje ni ukrasa za bor odnosno blagdansko uređenje doma u 3D printu po cijeni od desetak do petnaestak kuna po komadu. I štand sa žaruljama je postojan kao i svake godine i cjenovno su prihvatljive.

Uz svježe domaće sezonsko povrće među kojim prevladava kupus, kelj, špinat i grincajg, s Juga su stigle prekrasne mandarine i ostali agrumi, izvor C vitamina u zimsko vrijeme pandemije. Ne nedostaje ni sušenih jadranskih smokava koje su zdrava alternativa božićnim slasticama, a kilogram se kreće oko 60 kn. Med i proizvodi od aronije su zimi neizostavni u našim kućanstvima, a najsigurnije ih je nabaviti na tržnici od domaćih medičara. Svak već ima svoje mjesto, a šala ne nedostaje. Zanimljivo je kako ni jedan razgovor, uobičajeni pri susretu na tržnici, ne protječe bez teme cijepljenja, koronavirusa i covid potvrda, a razmjena mišljenja i stavova koji su uglavnom podijeljeni završava uz uvažavanje, pozdrav i nadu kako će sve brzo proći.

 

Prebacujemo se stoga na najbrojniju ponudu. Za srce se jedu orasi, za mišiće lješnjaci, a za oštar um bademi. Orašasti plodovi, sezonski i domaći, mljeveni ili samo očišćeni, stižu baš u vrijeme pripreme božićnih kolača, pa tako ni ove srijede ne nedostaje zdravih jesenskih plodova. I pokoji suhi kolač od šapa do breskvica ukrade pozornost, iako ne bi smio. Cijena oraha i lješnjaka kreće se oko 80 kuna po kilogramu kuna dok je mak nešto jeftiniji, do 70 kuna po kili.

Naišli smo i na domaće kokice koje još rijetki popularno „kokaju” na štednjaku u posudi s poklopcem, a naši stari su znali da dobro kokanje odnosno pucanje ovisi o količini vlage u zrnima. Stoga držanje cijelih zrna kukuruza kokičara u hladnjaku nije preporučeno, doznajemo od baka koje ih nude na svojoj tezgi. Iako rijetko, nađu se ondje i prepeličja jaja, pravi eliksir imuniteta i lijek kod kancerogenih bolesti, a prodavač ističe, kako je provjereno.

Da je u tijeku vrijeme svinjokolja potvrđuje i izdašna ponuda domaće mljevene slatke i ljute paprike, odnosno češnjak čija se cijena kreće od 35 do 40 kuna po kilogramu. Kraljica voća, jabuka, najzastupljenija je u ponudi vinkovačke tržnice kada je riječ o kasnoj jeseni. Bilo kako bilo, do Božića je, rekli bi Vinkovčani, ostalo još pet pijaca. Kada se zahukta posljednji tjedan i ondje će se tražiti domaći proizvod više, a za vjerovati je će na Badnjak koji ove godine pada u petak, biti bogato i veselo kako to samo zna biti na vinkovačkoj pijaci.

Nastavi čitati

Zadnje objave

Aktualnoprije 20 minuta

Na klizalištu u Nijemcima u tri dana iznajmljeno više od 500 pari klizaljki

Advent u Nijemcima do sada je posjetilo više stotina posjetitelja koji su uživali u koncertima zabavne i tamburaške, ali i...

Aktualnoprije 1 sat

Dogovoren novi sustav PDV-a, ministar Marić upozorava kako se mora paziti na niz čimbenika

Uvođenje novih, sniženih stopa PDV-a u Hrvatskoj zahtijeva raspravu i dubinsku analizu prije bilo kakve odluke, rekao je u ministar...

Vijestiprije 3 sata

Na stručnoj praksi u španjolskoj Sevilli učili o konjima i cvijeću

Devet učenika Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, obrazovnih programa cvjećar, agrotehničar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, bilo je dva tjedna na stručnoj...

Aktualnoprije 4 sata

Po dnevnu dozu vitamina C i D na vinkovačku tržnicu i pod zubatim suncem

Smrznuti obrazi, kape, rukavice, šal jutros su bili obvezna oprema na minusu koji je uz zubato sunce okupao vinkovačku tržnicu....

Aktualnoprije 7 sati

Župan Dekanić primio vinkovačkog MMA borca Maria Žgelu

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić danas je u maloj županijskoj vijećnici primio vinkovačkog MMA borca iz kluba Valens Maria Žgelu i...

Vijestiprije 7 sati

Na ovogodišnjoj 26. likovnoj radionici Dječjeg doma Sv. Ana sudjelovalo 7 umjetnika

„Ljubav je to s kojom se čovjek rodi, a ono što se dogodi na samoj radionici stvar je izazova i...

Aktualnoprije 8 sati

U Hrvatskoj zaražena nova 4751 osoba, 54 umrle

Koronavirus je u Hrvatskoj potvrđen kod nove 4751 osobe, a 54 zaražene su umrle u protekla 24 sata, priopćio je...

Aktualnoprije 8 sati

Jurio autocestom 239 km/h

Policijski službenici Postaje prometne policije Vinkovci su u ponedjeljak, oko 22 sata na autocesti Zagreb-Lipovac, kod čvora Spačva, zatekli vozača...

Najčitanije