26 C
Vinkovci
Nedjelja, 14. kolovoza 2022.

Modernizacija sustava na zadovoljstvo građana i investitora

Više od autora

- vl promo-

Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca u posljednje vrijeme intenzivno rade na modernizaciji i digitalizaciji većine svojih aktivnosti, a s ciljem pojednostavljivanja i ubrzavanja poslova, naročito onih koji zahtijevaju direktnu interakciju s građanima.

Pročelnik ovog Odjela Davor Mecanović prije svega ističe kako su Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grad Vinkovci nedavno potpisali dva sporazuma. Prvi se odnosi na “Digitalizaciju postojećih akata o gradnji na području cijele Republike Hrvatske” i njime se osiguravaju sredstva za daljnju digitalizaciju procesa, odnosno skeniranje akata za gradnju koji su izdani u razdoblju od 1968. do 2014. godine. Digitalizacija će se provoditi kroz modul eArhiva, u sklopu Informacijskog sustava prostornog uređenja, a koji je namijenjen za uvoz digitalizirane arhivske građe, odnosno akata o gradnji izdanih prije uspostave eDozvole, te za pohranu, pregled i pretraživanje pripadajućih metapodataka, kao i njihovo georeferenciranje. Drugi Sporazum odnosi se na nabavu opreme s ciljem nabave korisničke opreme za gradove i županije, kao što su računala i računalna oprema, čime se doprinosi realizaciji ukupnog projekta ISPU kroz povezivanje postupaka više tijela javne uprave u integrirani informacijski sustav, što će u konačnici rezultirati povećanjem učinkovitosti javne uprave. Time će se ujedno skratiti proces pružanja e-usluga te smanjiti operativni troškovi.

“U okviru projekta provest će se aktivnost skeniranja akata o gradnji od 15. veljače 1968. godine do primjene eDozvole 2015. godine čime se nastavlja s intenzivnim aktivnostima kojima je cilj daljnja digitalizacija akata za gradnju te ubrzavanje administrativnih procesa i izdavanje dozvola. Tako će se pojednostavniti i pojeftiniti ovi procesi i za poduzetnike i za građane. Osim administrativnog rasterećenja i nepotrebnih regulatornih troškova, digitalizacija građevinskih i uporabnih dozvola bit će korisna i svim građanima, a pogotovo onima koji su takve dozvole izgubili”, objašnjava Mecanović.

Prošle godine Odjel je izdao 59 građevinskih dozvola, 13 lokacijskih dozvola, te 131 uporabnu dozvolu. Još jedan važan proces koji vode je i legalizacija bespravno sagrađenih objekata, a započeo još 2011. godine. Ukupno je od 2011. do 2019. godine predano oko 6.800 zahtjeva, od čega je za riješiti ostalo još oko 700 zahtjeva.

Funkcionalnosti sustava eDozvola osiguravaju ujednačen postupak dobivanja dokumenata za područje cijele države, referentima omogućuju bržu obradu predmeta i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev. Prošle je godine izmjenom zakonskog okvira u travnju uvedena i dodatna funkcionalnost sustava eKonferencija putem koje se digitalno podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole. Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio, a komunikacija svih čimbenika u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče. Također, neizmjerno je važno i smanjenje administrativnog opterećenja ulagača u nekretninski sektor, ali i osiguranje transparentnosti postupaka u području prostornog uređenja i gradnje. Važno je istaknuti kako se mi neprestano trudimo radom i zalaganjem razbijati predrasude koje postoje u javnom prostoru o neučinkovitosti i tromosti administracije i, ono što je iznimno važno, posebnu pozornost dajemo investitorima kako bi u što kraćem roku prošli administrativni postupak i počeli s planiranim ulaganjem. Isto tako, kontinuirano smo na raspolaganju svim investitorima i prije nego što podnesu zahtjev za izdavanje akata u nadležnosti Odjela kako bi što više ubrzali postupak i u što kraćem roku svladali sve izazove. Siguran sam kako je ovo jedan od načina kako doprinijeti gospodarskom razvoju grada Vinkovaca”, ističe Mecanović.

Napominje i kako se daljnji razvoj ISPU-a sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta razvoja ISPU-a iznosi 131 milijuna kuna, od čega je 111 milijuna kuna osigurano iz Europskog fonda, a projekt se provodi do 1. siječnja 2022. godine.

U svibnju ove godine pak, na sjednici Gradskog vijeća grada Vinkovaca, usvojene su 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada. Razlozi za pokretanje 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, kaže Mecanović, svakako su nove potrebe u gospodarstvu i ostvarenje preduvjeta za investicijske zahvate, izgradnju suvremene infrastrukture koja otvara mogućnosti gospodarskom, društvenom i kulturnom životu u gradu Vinkovcima, usklađivanje s planovima šireg područja i slično. “Osnovni cilj drugih Izmjena i dopuna PPUG je nastavak ostvarenja prostornih preduvjeta za održivi razvoj grada Vinkovaca s usmjerenjem na razvoj gospodarstva. Ono što obilježava 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ponajprije su promjene za gospodarstvenike. Cilj je otvoriti grad ulagačima i olakšati mogućnosti ulaganja, a odnose se na gradske gospodarske zone. Tako je ovim izmjenama veliku preinaku doživjela Zona Zalužje. Upravo stoga se ide na proširenje ove zone za još 131 hektar čime će Grad Vinkovci dugoročno riješiti pitanje gospodarskog i industrijskog razvoja u prostoru. U budućem gospodarskom razvoju Vinkovaca, ali i cijele županije, značajnu ulogu svakako bi trebala imati i nova zona pod nazivom Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o projektu izgradnje logističko-distribucijske poduzetničke zone smještene na području nekadašnjeg Ranžirnog kolodvora u Novom Selu. Na više od polovine površine predviđeno je obavljanje logističko-distribucijske aktivnosti, a ostatak će biti ponuđen kroz komunalno opremljene parcele za proizvodno-prerađivačku djelatnost. Cilj projekta je povećati i doprinijeti gospodarskom razvoju Vinkovaca i županije stvaranjem preduvjeta za razvoj konkurentnosti gospodarstva”, naglašava pročelnik.

Jedan od najvažnijih segmenata rada ovog odjela zasigurno je Generalni urbanistički plan, koji u biti određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi te kolika je dopuštena veličina građevina. No, treba objasniti razliku između GUP-a, koji je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Budući da je prostor ograničen vrlo je važno kvalitetno promišljati kako će se u budućnosti koristiti jer loše organiziranje prostora može dovesti od velikih posljedica i devastacija koje se više ne mogu ispraviti. I to je jedan od razloga zašto je važno razmotriti koliko je kvalitetno regulirana problematika prostornog uređenja te kako je poboljšati. Na sjednici 29. siječnja 2018. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca. Osnovni zadatak predmetnih izmjena jeste usklađivanje GUP-a s Prostornim planom uređenja Grada Vinkovaca, usklađivanje potreba/želja vlasnika zemljišta, usklađivanje sa stanjem na terenu uvidom u dokumente ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i usklađivanje s novim propisima. Najveći dio zahtjeva se odnosi na promjenu namjene određenog građevinskog područja što ovisi u konačnici o suglasnosti javnopravnih tijela. Istodobno provođenje postupka donošenja Prostornog plana s donošenjem Izmjena i dopuna GUP-a svakako će pridonijeti boljoj usklađenosti ta dva plana. O prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava u kojoj može sudjelovati svatko. U skladu s objavom javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu, a sudionici u javnoj raspravi daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Generalni urbanistički plan donosi Gradsko vijeće, a donošenje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca očekuje se krajem ove ili početkom iduće godine”, objašnjava Davor Mecanović. Do tada je, napominje, potrebno provesti složenu, zakonom propisanu proceduru, a koja uključuje suglasnost brojnih javnopravnih tijela, javno izlaganje i javnu raspravu što pokazuje da se radi o iznimno važnom dokumentu i složenoj proceduri.

Subvencioniranje stambenih kredita mladim obiteljima

Nedavno je proveden i novi krug subvencioniranja stambenih kredita kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Stambeni krediti uz poticaj države ohrabruju mlade obitelji na kupnju ili izgradnju nekretnine, a odobravaju se kroz Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina. Odjel je i u ovom procesu imao važnu ulogu jer je jedan od bitnih uvjeta za ostvarenje subvencije za stambeni kredit građevinska dozvola za gradnju kuće odnosno uporabna dozvola za izgrađene građevine. Javnost je ovu mjeru već prepoznala kao kvalitetnu, a o uspješnosti najbolje govori podatak da je u četiri godine provođenja odobreno 13.011 subvencioniranih kredita.

Zamjenom starih ložišta na drva do čistijeg zraka u Vinkovcima

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša rade i na Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce koji je iznimno važan dokument jer omogućava kroz određeno razdoblje poboljšanje kvalitete zraka temeljem provedbe mjera koje su propisane ovim planom, a za koje su propisani i izvršitelji i rokovi. Tako će se kroz javno objavljeni dokument moći pratiti realizacija i dinamika izvršenja svih aktivnosti predviđenih ovim Akcijskom planom. Kada je, pak, riječ o lokalnim izvorima emisija, zanimljiv je podatak kako u ukupnim emisijama s područja grada Vinkovaca najveći doprinos u godišnjoj emisiji čestica imaju emisije malih kućnih ložišta koja koriste drva za ogrjev pa se sukladno tome i najveće zagađenje događa tijekom sezone grijanja. Vinkovačka kućanstva tako u godišnjoj emisiji čestica imaju četiri puta veći doprinos od doprinosa industrijskih postrojenja, koja imaju obvezu prijave emisija u zrak u bazu podataka Registar onečišćavanja okoliša. Stoga je glavnina mjera u Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce usmjerena na kućanstva koja su dominantni lokalni izvor emisija čestica, a na području grada je oko 4.000 kućanstava koja u sezoni grijanja koriste drva za ogrjev te pri tome oko 40% kućanstava koristi tehnologije izgaranja s visokim emisijama čestica.

Na stranicama Grada dostupni obrasci za pokretanje svih vrsta postupaka Odjela

“Kontinuirano se trudimo izvještavati javnost o aktivnostima na našem odjelu, jer radi se o odjelu o čijem radu ovisi i s čijim radom se susreće velik broj građana i investitora. Stoga su svi prostorni planovi dostupni na našoj internetskoj stranici kako bi strankama olakšali i ubrzali postupak ishođenja raznih dozvola i potvrda. Na internetskoj stranici Grada Vinkovaca dostupni su obrasci za pokretanje svih vrsta postupaka u našem odjelu, a radi se o ukupno 28 vrsta zahtjeva odnosno postupaka, što nedvojbeno govori o složenosti i obujmu posla na području prostornog uređenja i gradnje”, poručuje pročelnik Davor Mecanović.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno