Izrada drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca započeta je 2018. godine. Što je cilj ovih izmjena i dopuna i što obuhvaćaju, rekla nam je Mandica Sanković, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša grada Vinkovaca.

Osnovni Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca (PPUG) donesen je 2004. godine. Mijenjan je i dopunjavan 2016. te je dopunjavan 2017. godine. U 2018. izrađen je objedinjeni tekst i grafika PPUG koji uključuje sve dotadašnje dokumente. Riječ je o Elaboratu 2018/JP, a svi dokumenti dostupni su na web portalu Grada Vinkovaca. Istodobno 2018. godine pokrenuta je i izrada drugih izmjena i dopuna PPUG te prvih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada (GUP). Rezultat je to novih potreba i stanja u gospodarstvu, potreba usuglašavanja PPUG s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskoga kanala Dunav-Sava te novim zakonskim propisima, ozakonjenje i „uključivanje“ u prostor nezakonito izgrađenih građevina…

“Osnovni cilj drugih Izmjena i dopuna PPUG je nastavak ostvarenja prostornih preduvjeta za održivi razvoj grada Vinkovaca s usmjerenjem na razvoj gospodarstva. Provedbeni ciljevi za ostvarenje osnovnog cilja su: racionalno korištenje površina namijenjenih gradnji naselja, unaprjeđenje infrastrukturne opremljenosti građevinskih područja; stavljanje u funkciju površina na kojima je moguć razvoj gospodarstva, osiguranje prostora za djelatnosti koje će povećati obujam i kvalitetu usluga i servisa, uvažavanje uvjeta Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Vukovaru kao i zahtjeva drugih javnopravnih tijela”, ističe Mandica Sanković.

Izmjene i dopune odnose se na pojedinačne zahtjeve fizičkih subjekata te javnopravnih tijela te korekcije tekstualnog i grafičkog dijela Plana tako da se svi kartografski prikazi zamjenjuju novim odgovarajućim prikazima s oznakom Izmjene i dopune, dok Tekstualni dio Plana – Odredbe za provedbu prate, izmjene grafičkog dijela Plana te mijenjaju pojedine uvjete provedbe zahvata na području grada Vinkovaca. Izmjene i dopune PPUG obuhvaćaju odrednice Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskoga kanala Dunav-Sava, odrednice važećeg Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, nove zakonske odrednice, zahtjeve tijela i osoba određenih posebnim propisima, zahtjeve fizičkih i pravnih osoba, kao i izmjene dijela trasa prometnica.

Kroz prve Izmjene i dopune PPUG, ističe Mandica Sanković, ostvareno je sljedeće: naselja povremenog stanovanja Borinci, Zalužje i Trbušanci postala su građevinska područja, u gospodarskom smislu ostvareni su preduvjeti za Gospodarsku zonu uz planirani kanal Dunav-Sava, osnovane su nove zone proizvodne i poslovne namjene: Vinkovačko Novo Selo-Zapad, Zalužje 2 i Zalužje 3, postojeća sportsko rekreacijska zona Sopot postala je zona ugostiteljsko-turističke namjene, koja se sastoji od prostora za Arheološki park Sopot, Tematski park, kamp, sportsko rekreacijske terene, izletište, a u sve je uklopljena postojeća poslovna namjena Ekonomije Sopot i proširena/produžena je uzletno-sletna staza Aerodroma Vinkovci/Sopot, nove zone ugostiteljsko-turističke namjene: Sopot 2 i Tena, nova zona ugostiteljsko-turističke namjene Turističko rekreacijska zona Ledine planirana paralelno s izgradnjom Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, površine za iskorištavanje mineralnih sirovina. U području sporta i rekreacije osigurani su uvjeti za zonu Trbušanci s golfom, hipodromom i budućom Lukom Vinkovci, prenamijenjeno je strelište Ljeskovac u sportsko-rekreacijsku namjenu, izvršeno je razgraničenje uređenih od neuređenih dijelova naselja.

“U drugim Izmjenama i dopunama PPUG te prvim Izmjenama i dopunama GUP-a nastavljaju se zahtjevne aktivnosti prostornog planiranja Grada Vinkovaca, koje će uskoro biti javno prezentirane kroz javne rasprave, javna izlaganja i javne uvide”, ističe Mandica Sanković.

Istodobno s 2. izmjenama i dopuna PPUG, pokrenuta je i izrada 1. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana

Osnovni cilj drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca je nastavak ostvarenja prostornih preduvjeta za održivi razvoj grada Vinkovaca s usmjerenjem na razvoj gospodarstva