Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca. Riječ je o postupku koji traje devet dana, od 1. do 9. kolovoza, a sastoji se od javnog izlaganja i javnog uvida.

Javno izlaganje održano je danas, a svi zainteresirani s Prijedlogom 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca mogu se upoznati te dati svoje upite, primjedbe i prijedloge sve do 9. kolovoza kroz javni uvid u Gradu Vinkovcima, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, radnim danom od 7,30 do 11,30 sati odnosno na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, www.mgipu.hr te na na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca, www.vinkovci.hr. Svi zainteresirani pozvani su da se uključe u javnu raspravu.

Na današnjem predstavljanju prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca uvodno je govorio zamjenik gradonačelnika Vinkovaca Gabrijel Šokičić, a prijedlog su obrazložile Jelena Luketa Knez iz tvrtke Jurcon projekt iz Zagreba i Mandica Sanković, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša grada Vinkovaca.

Kako se moglo čuti, važni razlozi za pokretanje 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca su: zahtjevi vlasnika katastarskih čestica s katastarskog područja grada Vinkovaca, nove potrebe u gospodarstvu i ostvarenje preduvjeta za investicijske zahvate, izgradnja suvremene infrastrukture koja otvara mogućnosti gospodarskom, društvenom i kulturnom životu u gradu Vinkovcima, usklađivanje s planovima šireg područja, usaglašavanje s novim zakonskim propisima te usaglašavanje s važećim strateškim, planskim, razvojnim, programskim, stručnim i provedbenim dokumentima i podlogama. Prostorni obuhvat izmjena i dopuna je cijelo katastarsko područje Grada Vinkovaca u ukupnom obuhvatu od 9.412,32 ha odnosno 94,123 km2.

“U proteklom razdoblju promijenio se niz okolnosti, zakona i propisa s područja prostornog uređenja i brojnih propisa koji uređuju druga područja, te su se promijenili ili donijeli novi stavovi, zahtjevi, strategije, planovi, programi i drugi dokumenti. Osnovna ocjena je da je potrebno uskladiti i odgovarajuće nadopuniti temeljne ciljeve i strateška planska rješenja, kao i ključne smjernice i preporuke za izradu dokumenata prostornog uređenja niže razine koji su sadržani u važećem Prostornom planu. Temeljni cilj i programsko polazište ovih izmjena i dopuna je stvaranje prostornih uvjeta za održivi urbani razvoj grada Vinkovaca”, istaknula je Mandica Sanković.

Provedbeni ciljevi za ostvarenje osnovnog cilja su: racionalno korištenje površina namijenjenih gradnji naselja, unaprjeđenje infrastrukturne opremljenosti građevinskih područja; stavljanje u funkciju površina na kojima je moguć razvoj gospodarstva, osiguranje prostora za djelatnosti koje će povećati obujam i kvalitetu usluga i servisa, uvažavanje uvjeta Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Vukovaru kao i zahtjeva drugih javnopravnih tijela.