U središnjem vinkovačkom parku u tijeku su pripremni radovi za postavljanje skulpture bana Josipa Šokčevića, a obavljaju se u skladu s naputcima Konzervatorskog odjela u Vukovaru, koji je u očitovanju o postavljanju spomenika utvrdio posebne uvjete zaštite nepokretnog kulturnog dobra.

Uz prihvaćanje skulpture bana Josipa Šokčevića autora ak. kipara Ivana Kujundžića i predložene lokacije na sjeveroistočnom uglu parka ispred zgrade nekadašnje Brodske imovne općine kao i idejnog rješenje postamenta i neposrednog okoliša, izdani su i naputci o izmještanju ili trajnom uklanjanju objekata radi postizanja primjerene vizure spomenika.

Među ostalim, do sada su uklonjeni elektro ormarići koji će biti izmješteni na drugu lokaciju, a danas je iz parka u dvorište Uprave šuma Vinkovci trajno premješten trupac hrasta orijaša star 350 godina, promjera 120 cm, koji je zadnjih 15 godina krasio vinkovački park i podsjećao na bogatstvo spačvanskih šuma hrasta lužnjaka nadaleko poznatih u svijetu.