16 C
Vinkovci
Nedjelja, 19. svibnja 2024.

Trenutačni kapaciteti nisu dovoljni za potrebe stanovnika naše županije

Više od autora

- vl promo-

Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

Županijski Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb objedinio je podatke prikupljene od članova Savjeta za socijalnu skrb i od predstavnika udruga iz područja socijalne skrbi te ih dostavio Hrvatskoj zajednici županija za izradu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga 2021. – 2027. godine, čime je upotpunjena slika socijalne skrbi na istoku Slavonije. U našoj je županiji ukupno 36 domova ili ustanova za starije i nemoćne osobe, a od toga su tri doma kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija, 33 obiteljska doma ili ustanove za starije i nemoćne osobe, a postoje i tri ustanove socijalne skrbi, Dječji dom “Sv. Ana” i Centar za rehabilitaciju “Mala Terezija” u Vinkovcima te Dom za odrasle osobe u Nuštru, kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Zanimljivo je za primijetiti kako minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu za domove u Vinkovcima i Vukovaru iznosi nešto manje od deset milijuna kuna, a za zaposlenike, materijalne i financijske rashode 8,6 milijuna kuna, i po tome je naša županija među onim županijama koje najviše izdvajaju za taj oblik socijalne skrbi.

Ukupno je za socijalnu skrb u prošloj godini izdvojeno 14,7 milijuna, a traži se i mogućnosti proširenja kapaciteta i osposobljavanja stručnog kadra. Od tri doma za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Županija jedino je Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar vlasnik nekretnine čiji je korisnik, pa Županija traži da se to provede i za ostala dva doma, u Vinkovcima i Iloku, a sve zato da bi mogli aplicirati za sredstva fondova EU-a. “Kada govorimo o domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Županija, onda se tu pojavljuju tri problema, od kojih je prvi i najvažniji pitanje prijenosa vlasništva. Samo je dom u Vukovaru vlasnik nekretnine, a preostala dva doma, u Vinkovcima i Iloku, kontinuirano imaju problem u apliciranju na međunarodne EU projekte, gdje se traži čisto vlasništvo. Nadalje, to je svakako nedostatak kapaciteta. Pokazalo se da trenutačni kapaciteti nisu dovoljni za potrebe stanovnika naše županije, a to svakako za sobom povlači i nedostatak stručnog kadra za rad u sustavu socijalne skrbi, kao i potrebu za edukacijom postojećeg kadra za rad s posebnim skupinama. Također, smatramo da bi svakako trebalo kontrolu i nadzor obiteljskih domova za starije i nemoćne osobe i privatnih ustanova riješiti davanjem ovlasti županijskim razinama za obavljanje nadzora”, ističu zaduženi za ovu problematiku u županijskim stručnim službama.


Ovi problemi trebali bi što prije biti riješeni, posebno ako se zna kako su znatan dio u ukupnoj dobnoj strukturi stanovništva Vukovarsko-srijemske županije osobe treće životne dobi te je naglasak na nedostatku smještajnih kapaciteta u domovima, kao i važnosti kontinuiteta projekata poput Projekta zaželi.

Naša županija područje je koje i u sustavu socijalne skrbi još uvijek osjeća posljedice Domovinskog rata pa je potrebna organizirana skrb za HRVI, osobe oboljele od PTSP-a i edukacija kadra za takvu skrb.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno