Foto: ŽUC Vukovarsko-srijemske županije

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije trenutno skrbi o 624 kilometra cesta, 425 kilometara županijskih od kojih je 351 kilometar asfaltiran, a samo 74 kilometra su ostale vrste poput makadama ili nasutih cesta u prilazima poljima i šumama, te o gotovo 200 kilometara lokalnih cesta od kojih je 117 kilometara asfaltirano. “Ti podatci upućuju na relativno zadovoljavajuće stanje javnih cesta jer je asfaltirano 75,14 posto županijskih i lokalnih cesta. U njihovo održavanje u 2021. uložit ćemo 15,6 milijuna kuna. U izvanredno održavanje planiramo uložiti nešto manje od tri milijuna kuna, i to na prometnicu Vinkovci–Cerna–Gradište i Mohovo–Lovas”, objašnjava ravnatelj Željko Galić.

Također, za uređenje nerazvrstanih cesta na području Vinkovaca od 2019. do 2023. planiran je svake godine iznos od po 1,7, a u Vukovaru oko 1,4 milijuna kuna.

U 2021. u planu je i završetak rekonstrukcije od kanala Vidor do željezničke pruge u Novim Jankovcima, a u 2023. rekonstrukcija ceste od državne ceste D57 do Svinjarevaca i rekonstrukcija dionice kroz Babinu Gredu. Inače, financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2021. planiran je u iznosu od 36,7 milijuna kuna od čega se 86,49 posto odnosi na ulaganja u cestovnu infrastrukturu. “Projekcija za 2022. i 2023. godinu planirana je od po 35,3 milijuna kuna i bit će predmet kontinuiranog praćenja realizacije pojedinih aktivnosti, te će se u skladu s ispunjenjem pojedinih dijelova plana i prepoznavanja prilika za proširenje plana, u smislu osiguranja sredstava od strane državnog proračuna ili kreditnih institucija i sl., razmatrati potreba za izradom izmjena i dopuna ovoga plana”, ističe Galić.

Od ostalih ulaganja u izgradnju županijskih cesta u ovoj godini planirani su radovi u vrijednosti od 326 tisuća kuna na izgradnji autobusnog stajališta u Jarmini na županijskoj cesti Karadžićevo-Jarmina, u Novim Jankovcima rekonstrukcija dionica od željezničke pruge do kanala Vidor u vrijednosti od pet milijuna kuna, a u Bogdanovcima planiraju rekonstrukciju križanja u kružni tok, što će osigurati bolju protočnost prometa na županijskoj cesti Nuštar-Bogdanovci-Vukovar.