Na temelju odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara u tom su gradu objavili javni poziv za predlaganje članova toga tijela, odnosno pozivaju ustanove i udruge s područja Vukovara, a koje u svojem djelovanju imaju programe u područjima iz nadležnosti Kulturnog vijeća Grada Vukovara, da podnesu svoje prijedloge za članove.

Kako ističu, u Vukovaru Kulturno vijeće osnivaju zbog predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, zbog sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi, za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vukovara, kao i zbog ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a nadležno za područja muzejske, galerijske i likovne djelatnosti, zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih, izdavanje časopisa i knjiga, kulturno-umjetnička društva, znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja, kulturne manifestacije, multimedijske programe, poticanje i razvitak kulturno-umjetničkog amaterizma, podizanje kulture življenja, religijska kultura, nova medijska kultura i kultura mladih, zaštite i očuvanje kulturne baštine, međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.

Za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara kandidirani mogu biti kulturni djelatnici i umjetnici, a jednako tako i drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju poslova i zadaća zbog kojih je Kulturno vijeće Grada Vukovara i osnovano.

Navedeno tijelo imat će pet članova, a koje na prijedlog gradonačelnika imenuje Gradsko vijeće na mandat od četiri godine.