16 C
Vinkovci
Nedjelja, 19. svibnja 2024.

Za sportske udruge Županija izdvojila 400 000 kuna

Više od autora

- vl promo-

Tihana Papac
Tihana Papachttps://novosti.hr
tihana.papac@novosti.hr

U okviru županijskog Javnog poziva za sufinanciranje aktivnosti udruga iz područja sporta u ovoj godini predviđeno je 400.000,00 kn.

Sportske udruge pozvane su tako prijaviti se za sufinanciranje aktivnosti koje se odnose na poticanje i promicanje sporta, provedbu sportskih aktivnosti djece i mladeži (škole pripadajućih sportova), savjetovanja, edukacije i radionice sportaša i osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu, sportsku pripremu (trening i pripreme), manifestacije, obljetnice, memorijalne turnire, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija)

U okviru raspoloživih novčanih sredstava, najmanji traženi iznos financijskih sredstava po aktivnosti je 2.000,00 kn, a najveći 7.000,00 kn uz obvezu namjenskog korištenja sredstava što Županija ima pravo kontrolirati.

Udruge moraju biti upisane u Registar udruga, neprofitnih organizacija i voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima, moraju djelovati na području Vukovarsko-srijemske županije, imati usklađen statut sa Zakonom o udrugama, njime biti opredijeljene za obavljanje sportske djelatnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja, da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, da su prijavljene aktivnosti sukladne Programu javnih potreba u sportu Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu te da aktivnosti budu izvršene unutar proračunske 2022. godine.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima, a javni poziv je otvoren do 20. svibnja 2022. godine. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci


s naznakom za:

„Javni poziv za sufinanciranje aktivnosti iz područja sporta

u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2022. godinu“

Svaka udruga može podnijeti samo jednu prijavu, a rezultati s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava iz Javnog poziva.

S udrugama čije prijave budu prihvaćene potpisuje se Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Vukovarsko-srijemske županije.

Odobrena sredstva korisnik mora namjenski trošiti te o tome podnijeti pismeno izvješće najkasnije do kraja siječnja 2023. godine, na predviđenim Obrascima pravdanja troškova. Ako se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik je u obvezi nenamjenski utrošena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonskim putem na broj 032/344-050 ili elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte mira.babic@vusz.hr .

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno