Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije je prošli tjedan na sjednici Upravnog vijeća usvojila rebalans Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu i Financijskog plana, kojim su definirani prihodi i rashodi poslovanja u 2020. godini, prema trenutno raspoloživom financijskom okviru.

Analizom prihoda poslovanja od naknade za ceste za razdoblje od 1. sječnja do 30. travnja 2020. godine, utvrđeno je da je isti naplaćen na razini ostvarenog u istom razdoblju prošle godine, tako da kriza prouzročena pandemijom koronavirusa zasad nije imala utjecaj na visinu ostvarenog prihoda u promatranom razdoblju. Stoga je Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu koncipiran na već ranije usvojenom osnovnom planu uz dodatak viška prihoda poslovanja iz prošle godine, koji će najvećim dijelom biti realiziran na projekte koji su započeti u prošloj i nastavljaju se u ovoj godini.

“Prošle godine završen je važan projekt rekonstrukcije županijske ceste od Babine Grede do Cerne, koji je realiziran etapno kroz više godina, a okončan je realizacijom posljednje dionice kroz naselje Cerna. Također je u mjesecu srpnju prošle godine započet veliki i zahtjevni projekt izgradnje lokalne ceste L46017 od Prkovaca do Babine Grede, koja je dužine 11,2 kilometara. Pola ugovorenog posla je realizirano u prošloj godini, a nastavak radova je uslijedio početkom ove godine, budući da su povoljne vremenske prilike omogućile odvijanje radova na cesti i u zimskom razdoblju. Prema trenutnom stanju izvedenih radova očekuje se završetak svih radova do 30. lipnja, kako je i ugovoreno sa izvoditeljem radova, tvrtkom Cestorad.”, rekao je Željko Galić, ravnatelj Uprave za ceste VSŽ.

Galić dodaje da se financiranje ovih radova odvija iz odobrenog dugoročnog kredita, budući da ovaj zahtjevan financijski izdatak nisu mogli financirati iz vlastitih proračunskih sredstava. Prema usvojenom Planu gradnje i održavanja ove godine je definiran završetak kompletne rekonstrukcije županijske ceste Ž4148 od Tordinaca prema županijskoj cesti Ž4111 i to rekonstrukcijom posljednje dionice kroz naselje Tordinci, u dužini od jednog kilometra. Uz već izgrađene kilometre ove ceste u prethodnim godinama, rekonstrukcijom ovog kilometra ceste kroz Tordince završit će se predviđena ulaganja u ovom projektu. Radovi na navedenoj dionici ceste započeli su prošlog mjeseca.

“Prema planu nabave za 2020. godinu pripremljena je dokumentacija za objavu natječaja za izvođenje radova rekonstrukcije županijske ceste ŽC 4172 i to rekonstrukcija dionice od državne ceste D-46 do željezničke pruge u N. Jankovcima. Budući da smo izgradnju ove ceste započeli asfaltiranjem bivšeg makadama u 2018. godini u dužini od 3,3 kilometra, ove godine nastavljamo sa rekonstrukcijom ceste kroz naselje N. Jankovci, a kompletan projekt planiramo završiti u 2021. godini te ćemo na taj način dobiti novoizgrađenu asfaltiranu cestu u ukupnoj dužini od 5,5 kilometara.”, kazao je ravnatelj Galić.

Što se tiče projekata rekonstrukcije cesta u ovoj godini u planu je rekonstrukcija dionice županijske ceste Ž4198 u naselju Šarengrad, a u čiju realizaciji bi se uključio Grad Ilok sufinanciranjem određenog dijela vrijednosti projekta. Važno je također spomenuti da je završena izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 od Otoka do Bošnjaka u dužini od 12,3 kilometra. Slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, a po ishođenju iste planirana je izgradnja jedne manje dionice, vezane uz izgradnju bioekološkog edukacijskog centra na Virovima.

Kao važan projekt, koji će utjecati na povećanje sigurnosti prometa na županijskim cestama, u ovogodišnji plan je uvrštena izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja na županijskoj cesti Ž4137 u naselju Bogdanovci, čija realizacija je u tijeku. Pored značajnog ulaganja u redovno održavanje cesta, određeni dio sredstava će ove godine biti uložen i u izvanredno održavanje.