Page 2 - Vinkovački list - 17. siječnja 2020.
P. 2
INKOVCI PETAK 17.1.2020.

U postupku izrada Registra
nekretnina Grada Vinkovaca
Grad svojim nekretninama mora odgovorno upravljati i
raspolagati jer predstavljaju značajan kapital

Kao i sve jedinice lokalne tijek novca i povećanja vrijedno- ti i raspolagati jer predstavlja-
samouprave i Grad Vinkovci sti. U okviru upravljanja nekret- ju kapital koji je potrebno staviti
posjeduje određene nekret- ninama postiže se dobrobit za u funkciju i po potrebi sačuvati
nine, a krajem prošle godine cijelu zajednicu, a značaj uprav- za naredne generacije. Najvažni-
Gradsko vijeće usvojilo je i ljanja nekretninama je u pronala- ji korak u uspostavi djelotvornog
Strategiju upravljanja i raspo- ženju optimalnih rješenja koja će sustava upravljanja je uspostava
laganja nekretninama u vla- dugoročno očuvati iste i generi- Registra nekretnina. Trenutno je
sništvu Grada Vinkovaca. rati gospodarski rast. Raspolaga- u izradi Registar nekretnina za
nje nekretninama podrazumijeva potrebe Grada koji će se uskladiti
Aneta Pšihistal pravo na otuđenje, opterećenje, s Registrom državne imovine”,
aneta.psihistal@novosti.hr ograničenje i odricanje od prava, ističe Marina Šimić Karaula.
a više je različitih oblika kojima
Stanovi, poslovni prostori, JLS raspolaže svojim nekretni- Strategija i registar, pak,
sportski objekti, objekti u kojima nama. podloga su za godišnji plan,
se nalaze vrtići i druge ustanove dokument kojim se određuju krat-
u vlasništvu Grada, neizgrađe- “Grad svojim nekretnina- koročni ciljevi i smjernice uprav-
no građevinsko zemljište kao ma mora odgovorno upravlja- ljanja i raspolaganja nekretnina-
i komunalna infrastruktura, ma te provedbene mjere u svrhu
sve su to nekretnine u vlasniš- Najvažniji korak u provođenja strategije, a koji će se
tvu Grada. Dugoročno osigurati uspostavi djelotvornog donositi do 30. studenog tekuće
ciljeve i smjernice za učinkovito sustava upravljanja godine za sljedeću godinu.
i transparentno upravljanje i ras- je uspostava Registra
polaganje tim nekretninama cilj nekretnina “Ono što je važno, a čemu
je strategije usvojene za razdoblje će pridonijeti sve navedeno,
2020. - 2026. Načela upravljanja je ojačati nadzor osnivača nad
i raspolaganje upravljanjem i raspolaganjem
Upravljanje nekretninama, nekretninama su: nekretninama u vlasništvu
ističe Marina Šimić Karaula, pro- javnost, predvidljivost, ustanova, nekretninama u vla-
čelnica Upravnog odjela za gos- ekonomičnost i sništvu trgovačkih društava u
podarenje gradskom imovinom i odgovornosti vlasništvu Grada i nekretnina-
mjesnu samoupravu, znači učin- ma koje su dane na upravljanje
kovito i proaktivno djelovanje i korištenje pravnim osobama,
kojim se osigurava da imovina te povećati odgovornost osoba
proizvodi optimalne kratkoročne kojima su nekretnine dane na
i dugoročne rezultate, uključujući upravljanje i korištenje”, ističe
Marina Šimić Karaula.
   1   2   3   4   5   6   7