Page 3 - Vinkovački list - 17. siječnja 2020.
P. 3
AK, 17.1.2020. VINKOVCI 3

U gradskoj vijećnici održana 1. sjednica Organizacijskog odbora 55. Vinkovačkih jeseni

Slogan ovogodišnjih Jeseni:
“Curo draga iz sokaka moga”

Početak godine donio je i
početak organizacije 55. Vin-
kovačkih jeseni i tim povodom
održana je prva sjednica Orga-
nizacijskog odbora. Istaknuto
je kako će Vinkovačke jeseni
biti održane od 11. do 20. rujna,
a tema ovogodišnje manifesta-
cije glasi: “Curo draga iz sokaka
moga”.

Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr

Uz gradonačelnika Ivana smotra izvornog hrvatskog folklora kovačkih jeseni jer prikazuje temu
Bosančića i njegove zamjenike, je u subotu 19. rujna te u nedjelju manifestacije. Njome je važno
Katu Krešić i Gabrijela Šokičića, 20. rujna, a završit ćemo nedjeljnim donijeti sliku Slavonije i njezina
sjednici su nazočili i pročelni- Svečanim mimohodom sudionika – nekadašnjeg života, ali i ljudi koji
ca Upravnog odjela za kulturu najsvečanijim i najljepšim dijelom su nam u nasljedstvo ostavili sve
i turizam Marija Liščić Drmić i Vinkovačkih jeseni“, pojasnio je ono bogatstvo koje danas imamo
njezina zamjenica Jasna Garva- Đurković. u Slavoniji. Temu ovogodišnjeg
nović, direktorica Novosti Marija otvorenja predstavio je Marko
Gerovac, tajnik ZAKUD-a Stjepan Program Vinkovačkih jeseni Sabljaković koji će, uz pomoć dugo-
Đurković te Marko Sabljako- svake je godine sve bogatiji, godišnje autorice Ane Cvenić,
vić, autor scenarija svečanosti posebice u gospodarskom i kon- donijeti priču o bezvremenskoj
otvorenja. certnom dijelu manifestacije, što ljubavi.
uvelike pridonosi sve većoj posje-
„Vjerujem da će 55. Vinkovač- ćenosti. Novi sadržaji povezuju „Razmišljajući o ovogodiš-
ke jeseni biti jedan spektakl koji tradiciju s modernom kulturom, njem scenariju priredbe svečanog
će zadovoljiti ukuse svih onih koji a ništa drugačije neće biti ni otvorenja 55. Vinkovačkih jeseni i
će tih dana boraviti u Vinkovci- ove godine kada nas, kako je svakodnevno prolazeći poznatim
ma, a što je najvažnije Vinkovča- rekla direktorica Novosti, Marija Krnjašem, danas je nemoguće ne
ne i Vinkovčanke koji vole Vin- Gerovac, očekuje još jedan bogat i zaustaviti pogled na spomenik
kovačke jeseni, koji drže do njih i zabavan program. posvećen jednoj davnoj svevre-
bez kojih Jeseni ne bi bile ono što menskoj ljubavi – Mariji i Ivanu
su danas“, istaknuo je gradonačel- „Ono što znamo su lokacije koje Kozarcu. Zahvaljujući književ-
nik Bosančić. ZAKUD je ponovno su građanima dobro poznate i koje nicima Ivanu i Josipu Kozarcu,
odgovoran za tradicijske mani- su se uvukle kao sastavni dio Vin- Krnjaš je postao sinonim slavon-
festacije, a više o ovogodišnjim kovačkih jeseni. Osim novih zani- skog života i otud razlog nazvati
temeljnim folklornim priredbama mljivih i zabavnih sadržaja, tu je i scenarij „Curo draga iz sokaka
rekao je tajnik ZAKUD-a Stjepan gastronomska ponuda koja treba moga“, a radi se o stihu iz pjesme
Đurković koji je napomenuo kako biti još bogatija i raznolikija kako „Milovo sam“ Ivana Kozarca.“,
se cijelu godinu radi na programu bismo prikazali što sve Vinkovci pojasnio je Sabljaković te dodao
kojemu je cilj zadovoljiti sve one i ovo područje nude. Koncerti kako scenarij naglašava ljubav
kriterije koji će pomoći da zaštitimo su na poznatim lokacijama – na kao univerzalnu pojavu. U prigodi
tradiciju i kulturu. Sokaku, šatoru Vinkovačkih jeseni svečanog otvorenja ta ljubav vezat
i na glavnoj pozornici kao i prošle će Vinkovce s Jesenima, Jeseni s
„Počinjemo sa Županij- godine“, istaknula je Gerovac. tradicijom, a tradiciju sa životima
skom smotrom folklora koja će Priredba svečanog otvorenja ljudi.
biti održana od 11. do 16. rujna i jedan je od važnijih dijelova Vin-
na kojima se planira nastup 60
KUD-ova. Dječje Vinkovačke jeseni
očekuju nas 12. i 13. rujna. Državna

Grad Vinkovci i ove godine osigurao je 250 kuna po psu za nadoknadu troška vlasnicima

Financiranje

cijepljenja i

čipiranja pasa

Grad Vinkovci i ove godine mikročipiranju, koje se obavlja uz mikročipa, presliku putovnice za
financirat će vlasnicima pasa prvo cijepljenje psa, kako bi se u psa te presliku tekućeg računa
troškove cijepljenja protiv što većoj mjeri prevenirala pojava vlasnika psa na koji će se izvršiti
bjesnoće, troškove dehelminti- pasa lutalica bez čipa bez kojega isplata.
zacije i troškove mikročipiranja se ne može pronaći vlasnik.
pasa. Javni poziv za podnoše- Kako doznajemo od Ivane
nje zahtjeva traje do iskorište- Također, na financiranje Bertić, samostalne upravne refe-
nja sredstava za 2020. godinu, a troškova nemaju pravo vlasnici rentice u Upravnom odjelu komu-
najkasnije do 31. prosinca 2020. koji su uzgajivači pasa, koji nalnog gospodarstva i uređenja
godine. imaju rješenje o registraciji te grada, u proračunu za 2020.
su upisani u upisnik uzgoja koji godinu za ovu je svrhu osigurano
Aneta Pšihistal vodi nadležno tijelo te vlasnici 100.000,00 kuna. Taj iznos trebao
aneta.psihistal@novosti.hr lovačkih pasmina pasa i drugih bi biti dostatan budući da je prošle
pasmina pasa koji su upisani u godine cijepljeno i mikročipira-
Pravo na financiranje troškova evidenciju Hrvatskog kinološkog no ukupno 265 pasa što je Grad
definiranih u javnom pozivu saveza i pod njihovom kontrolom koštalo 66.250,00 kuna.
Grada Vinkovaca imaju vlasnici provode razmnožavanje.
pasa s prebivalištem u Vinkov-
cima. Maksimalni iznos financi- Zahtjev za financiranje podnosi
ranja je 250,00 kn (s PDV-om) po se Gradu Vinkovcima nakon
psu od čega se 150 kn odnosi na izvršenog cijepljenja i mikročipi-
cijepljenje i dehelminitizaciju, 90 ranja pasa. Obrazac je dostupan na
kn na mikročipiranje i 10 kn na mrežnoj stranici www.vinkovci.
izdavanje putovnice za psa. Finan- hr te u Upravnom odjelu komu-
ciranje troškova, ističu u Gradskoj nalnog gospodarstva i uređenja
upravi, ne može se odobriti samo grada. Uz zahtjev vlasnici pasa
za cijepljenje pasa jer je, uz finan- dužni su priložiti: presliku osobne
cijsku pomoć vlasnicima pasa, iskaznice, izvornik plaćenog
naglasak u ovoj akciji upravo na računa koji mora sadržavati: spe-
cifikaciju izvršenih usluga, ime i
prezime vlasnika i broj ugrađenog
   1   2   3   4   5   6   7   8