Page 4 - Vinkovački list - 17. siječnja 2020.
P. 4
LAVONIJA PETAK 17.1.2020.

„Razvojni projekti Vukovarsko-srijemske županije – stanje i perspektive, s naglaskom na projekte u poljoprivredno-prehrambenom i drvnom sektoru“

Nakana je i dalje nastojati
podupirati naše proizvođače
Predstavljen novi Agrotehnološki centar za preradu voća i
povrća, kao i sustavi za navodnjavanje na pet velikih
polja, u Cerni, Sopotu, Otoku, Privlaci i Lipovcu

U maloj županijskoj vijećnici se mogli snažno organizirati iz trenutnih 17 proizvođačkih orga-
u Palači Srijem u Vukovaru nekoliko razloga. Prvi i osnovni nizacija koje ukupno imamo u
održana je tiskovna konferenci- razlog je kako bismo zauzeli Republici Hrvatskoj povećao.
ja na temu Proizvođačke orga- snažnu trgovačku poziciju prema
nizacije – dosadašnja posti- tržištu. Drugi je taj što projekti „To je u skladu s novom stra-
gnuća i mogućnosti novog pro- koje smo mi kao županija započeli tegijom za razvoj poljoprivre-
gramskog razdoblja na kojoj snažno počivaju na proizvođačkoj de u budućem desetogodišnjem
su sudjelovali, između ostalih, organizaciji“, rekao je pročelnik razdoblju i s Projektom Slavonija,
državni tajnik u Ministarstvu Andrija Matić te dodao kako je cilj Baranja i Srijem kao i s novom
poljoprivrede Tugomir Majdak ohrabriti poljoprivredne proizvo- zajedničkom poljoprivrednom
i pročelnik Upravnog odjela za đače u primarnom sektoru i pre- politikom koja posebno naglašava
poljoprivredu i infrastrukturu poručiti im udruživanje u proi- prioritet proizvođačkih orga-
Andrija Matić. zvođačke organizacije kako bi u nizacija“, istaknuo je Majdak te
budućnosti bili što snažniji i dje- dodao kako su dvije proizvođačke
Josipa Haluška lotvorniji na tržištu. organizacije osnovane u sektoru
josipa.haluska@novosti.hr stočarske proizvodnje, dok je jedna
Državni tajnik u Ministarstvu ratarska koja je druga takva na
Sastanak je sazvan kako bi poljoprivrede Tugomir Majdak razini cijele Republike Hrvatske.
Vukovarsko-srijemska županija pohvalio je napore Vukovar-
izvijestila nadležna tijela o svim sko-srijemske županije na ustro- „Vjerujem da će i ovi projekti
dosadašnjim postignućima, ali i javanju čak triju proizvođačkih koji su osmišljeni i koji se realizi-
kako bi izvijestili o mogućnostima organizacija koje su priznate od raju kroz Projekt Slavonija, Baranja
novog programskog razdoblja koji strane Ministarstva poljoprivre- i Srijem također biti nadograd-
je pred nama. Na tiskovnoj kon- de i dodatne dvije koje se ustro- nja radu cjelokupne proizvođač-
ferenciji su bili i župan vukovar- javaju kako bi se ukupan broj od ke organizacije, a samim time i da
sko-srijemski Božo Galić, državni će svi naši poljoprivrednici osjetiti
tajnik u Ministarstvu poljoprivre- Svi projekti imaju pun benefit udruživanja, odnosno
de, Tugomir Majdak te pročelnik važnost zbog utjecaja većeg i sigurnijeg dohotka kroz
Upravnog odjela za poljoprivredu i na gospodarski razvoj, ovaj način i oblike udruživanja“,
infrastrukturu, Andrija Matić. privlačenje ulaganja i zaključio je Majdak. Župan Vuko-
otvaranje radnih mjesta varsko-srijemske županije Božo
„Nakana je i dalje nastojati Galić izjavio je kako je izuzetno
podupirati proizvođače kako bismo zadovoljan što svi navedeni prijed-
lozi idu u jednom dobrom pravcu.

28. obljetnica Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

U znak zahvale

najzaslužnijima

Prikazan je i dokumentarni film o
događanjima tijekom međunarodnog
priznanja i procesa mirne reintegracije

Povodom 28. obljetni- istočne Slavonije, Baranje i Caravan, Motor, Tourismus najveći je turistički sajam za široku publiku u Europi
ce Međunarodnog priznanja zapadnog Srijema bez ijedne žrtve
Hrvatske kao i 22. obljetnice vraćen je u međunarodno pravni I Vukovarsko-srijemska
završetka mirne reintegracije poredak Republike Hrvatske. županija na sajmu CMT
hrvatskog Podunavlja, podno Upravo ovdje na Memorijal-
spomen obilježja žrtvama iz nom groblju, želimo se zahvaliti Izaslanstvo Vukovarsko-sri- skog bazena te uspostave vinskih prvi je veliki turistički događaj
Domovinskoga rata u Vukovaru onima koji su bili najzaslužni- jemske županije posjetilo cesta kao dio turističke ponude godine u Njemačkoj, koji se
su položeni vijenci. ji za stvaranje hrvatske države“, je najveći turistički sajam Vukovarsko-srijemske županije i održava u Stuttgartu od 12. do
napomenuo je Pavliček. za široku publiku u Europi, okosnice zajedničkih projekata u 20. siječnja. Riječ je o najvećem
Josipa Haluška sajam CMT ( Caravan, Motor, sektoru turizma te o turističkom turističkom sajmu za široku
josipa.haluska@novosti.hr Prisjećajući se 15. siječnja Tourismus ), koji se u siječnju forumu koji će u Vukovarsko-sri- publiku u Europi koji se održava
1992. godine, kada je Hrvatska i održava u njemačkom gradu jemskoj županiji biti održan u na ukupno 120.000 m2 izložbe-
„Vijest o međunarodnom međunarodno priznata država, Stuttgartu. rujnu ove godine. Turizam je, nog prostora, a posjeti ga više
priznanju Hrvatske primili smo savjetnik za branitelje gradona- moglo se čuti, jedan od ključnih od 250.000 posjetitelja. Glavne
s oduševljenjem. Danas odajemo čelnika Vukovara Tomislav Josić Aneta Pšihistal smjerova razvoja Vukovarsko-sri- teme manifestacije su turizam,
počast i zahvaljujemo onima koji kazao je kako su u to vrijeme aneta.psihistal@novosti.hr jemske županije, pozicioniran destinacije, kamping i slobodno
su najzaslužniji, koji su dali svoje brojni hrvatski branitelji bili među okosnice suvremene gos- vrijeme, a sam sajam privlači
živote za međunarodno priznanje zatočeni po srbijanskim logorima. Tijekom posjeta sajmu CMT, podarske strukture županije. pozornost publike i medija u
Hrvatske. Zahvaljujući njima, vukovarsko-srijemski župan cijeloj pokrajini Baden-Württem-
gradimo državu kakvu su oni „I sam sam u to vrijeme bio Božo Galić sastao se s ministrom Na turističkom sajmu iza- berg, koja je jedno od najizdašni-
zamišljali i to moramo nastaviti za zatočen u logoru. Toga dana imali pravosuđa, turizma i EU slanstvo Vukovarsko-srijem- jih turističkih tržišta u Europi. Uz
boljitak Vukovara, naše županije, smo poseban tretman, iako tada Baden-Württemberga, Guidom ske županije posjetilo je štand župana Božu Galića, u Stuttgar-
Slavonije i Srijema i za cijelu još nismo niti znali da je Hrvatska Wolfom, koji je ujedno i pred- Hrvatske turističke zajednice kao tu su boravili i pročelnica Ureda
Hrvatsku“, rekao je župan vuko- postala međunarodno priznata sjednik Turističke zajednice i štand Dunavskog ureda iz Ulma župana Sandra Pinjuh, direktorica
varsko-srijemski Božo Galić. država. Nije bilo ni jednog zatoče- Baden-Württemberga. Rasprav- / Novog Ulma što je bila prilika Turističke zajednice VSŽ Rujana
nika koji tada nije prošao torturu. ljalo se o mogućnostima suradnje, za uspostavu brojnih poslovnih Bušić Srpak, viša savjetnica u
Zamjenik gradonačelni- Unatoč tomu, bili smo sretni što je osobito na području revitalizaci- kontakata s izlagačima i turistič- Razvojnoj agenciji VSŽ Danijela
ka Vukovara Marijan Pavliček Hrvatska međunarodno priznata. je tradicionalnih kuća, šumskog kim agencijama zainteresirani- Barišić i viši savjetnik u Uredu
kazao je kako je 15. siječnja jedan Danas se klanjamo onima bez turizma na području Spačvan- ma za suradnju s Vukovarsko-sri- župana Krunoslav Srpak.
od važnijih datuma u hrvatskoj kojih ne bismo imali slobodnu jemskom županijom. Sajam CMT
povijesti. Hrvatsku“, rekao je Josić.

„To je datum kada je Hrvatska Poslije polaganja vijenca i
međunarodno priznata i kada molitve, održan je svečani prijem
smo nakon 9 stoljeća postali dio u zgradi Vukovarsko-srijem-
slobodnih naroda i država. Zahva- ske županije u Palači Srijem te
ljujući mudroj politici prvog je prikazan dokumentarni film o
hrvatskog predsjednika Franje događanjima tijekom međuna-
Tuđmana, okupirani teritorij rodnog priznanja i procesa mirne
reintegracije.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9