Page 5 - Vinkovački list - 17. siječnja 2020.
P. 5
AK, 17.1.2020. 5

Nizak stupanj energetske Završnica projekta Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji zelene energije u začetku, posebice postrojenja
učinkovitosti i energetska bazirana na otpadnim vodama”,
ovisnost javnih komunalnih Postavili šest kaže Filip Kulić, dodajući kako
poduzeća u području opskrbe solarnih elektrana je ovom prilikom napravljen
pitkom vodom i tretiranja ukupne vrijednosti tehnološki iskorak formira-
otpadnih voda zajednički su 545 tisuća eura njem dva laboratorija, u Osijeku
problemi ne samo prekogra- Projekt vrijedan gotovo milijun i 700 tisuća eura rezultat i Novom Sadu, koji pomažu u
ničnog područja, već i cijele je dobre suradnje hrvatskih i srbijanskih institucija izradi receptura za proizvodnju
regije u kojoj živimo. bioplina.
IPA programa prekogranične području. “Vinkovački vodovod Vinkovci (140 kW) i Retkovci
Franjo Sorčik suradnje Hrvatska-Srbija 2014.- i kanalizacija je u sklopu ovog (40 kW) i tri elektrane ukupnog U sklopu projekta, Vodokanal
franjo.sorcik@novosti.hr 2020. godine, a trajao je 30 projekta postavio šest solarnih izlaza 50 kW na pročistačima Sombor proširio je kapacitet
mjeseci. Glavni cilj projekta je elektrana ukupne snage 380 kW otpadnih voda u Ivankovu, Cerni postojećeg bioplinskog postro-
Iz tog su razloga ove teme promicanje i unapređenje kori- u vrijednosti 545.043 eura na i Otoku. Projektom se osigurava jenja uređaja UPOV Rokovci u
zauzele vrlo važno mjesto među štenja raznih oblika obnovljivih svojih šest objekata, odnosno na proizvodnja električne energije Vojvodini, a Univerzitet u Novom
prioritetima financijske pomoći izvora energije u prekograničnom vodospremnike Lipovac (50 kW), koja će imati pozitivan utjecaj Sadu i Poljoprivredni institut
Europske unije koja se bespo- na smanjenje emisije CO² i Osijek nabavili su laboratorijsku
vratno dodjeljuje putem Instru- osigurava proizvodnja dodatnih opremu za analizu potencijalnih
menta za pretpristupnu pomoć. kW električne energije iz obnov- sirovina za proizvodnju bioplina.
Projekt “Eksploatacija različi- ljivih izvora energije koja će se Istodobno, svi partneri uključeni
tih izvora u proizvodnji zelene koristiti na 6 uređaja u vlasniš- u projekt međusobno su dijelili
energije XDEGREE”, ukupne vri- tvu VVK”, objašnjava Valentin iskustva i znanja kako bi projekt
jednosti od gotovo milijun i 700 Žderić, voditelj projekta u Vin- što uspješnije priveli kraju.
tisuća eura, nastao je upravo kovačkom vodovodu i kanaliza-
kao rezultat suradnje instituci- ciji, dodavši i kako se u slučaju Tako je Vodokanal Sombor
ja iz Srbije i Hrvatske, usmjerene VVK radi o bespovratnim sred- prenio svoja iskustva iz postoje-
na promoviranje i unapređenje stvima Europske unije. Profesor ćeg postrojenja za proizvodnju
upotrebe različitih izvora obnov- Filip Kulić s novosadskog Sveuči- bioplina Vinkovačkom vodovodu
ljive energije u prekograničnom lišta projekt ocjenjuje uspješnim, i kanalizaciji na osnovu čega je
području. Završnom konferenci- no upozorava da konačnu ocjenu VVK izradio glavni projekt bio-
jom, održanom danas u Vinkov- ipak daju eksperti iz EU. plinskog postrojenja na lokaciji
cima, projekt je priveden kraju. uređaja za preradu otpadnih
U provedbi istog, kao tvrtka “Ovaj je projekt važan sa voda (UPOV) Vinkovci. VVK je,
partner, sudjelovao je i Vinko- stajališta uporabe obnovljivih pak, Vodokanalu Sombor prenio
vački vodovod i kanalizacija, izvora energije u vodoopskrbi i to iskustva o postavljanju elektrana
nositelj projekta je Univerzitet je jedan značajan iskorak jer ovo na svoje uređaje, što je Vodokanal
u Novom Sadu dok su partneri, je prvi ovakav projekt u regiji. iskoristio za izradu projektne
osim Vinkovačkog vodovoda i Solarna energija se već koristi, dokumentacije za postavljanje
kanalizacije, i Poljoprivredni ali ne u tolikoj mjeri koliko je istih elektrana na svoje uređaje.
institut Osijek, Javno komunalno to realizirano u Vinkovcima. Kako bi se upoznali s izvedenim
poduzeće Vodokanal iz Sombora Biopogoni su kod nas u Vojvodini radovima na postavljanju fotona-
i Fond Evropski poslovi AP ponskih elektrana na uređajima
Vojvodine. Vinkovačkog vodovoda i kana-
lizacije, Vinkovce su posjetili
Ukupna vrijednost projekta studenti Univerziteta u Novom
X-DEGREE iznosi 1.696.336 Sadu koji su osim ovog stručnog
eura, financiran je iz Interreg putovanja imali organiziran i
posjet Vodokanalu Sombor.
VVK je u sklopu projekta
postavio šest solarnih Tehnološki iskorak
elektrana ukupne snage ostvaren je formiranjem
380kW na svojih šest dva laboratorija za
različitih objekata proučavanje bioplina, u
Osijeku i Novom Sadu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10