Page 6 - Vinkovački list - 17. siječnja 2020.
P. 6
INKOVCI PETAK 17.1.2020.

Ministarstvo branitelja Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Javni poziv Petarde, čini se, odlaze u Zabrana petardi: tako i u Vinkovcima, već tradici-
za potpore povijest. Ministarstvo unutar- kazne sežu i do onalno provodi operativnu akciju
njih poslova jučer je uputilo u 15 tisuća kuna „Mir i dobro“ koja je trajala od
Ministarstvo hrvatskih bra- javnu raspravu izmjene Zakona 13. prosinca do 8. siječnja. Cilj
nitelja objavilo je Javni poziv za o eksplozivnim tvarima te pro- U našoj županiji bez ozlijeđenih u akcije koja se provodi već 26.
potporu u sklopu EU projekta izvodnji i prometu oružja, novogodišnjoj noći, ali i tijekom godinu zaredom je smanjenje
‘’Samozapošljavanje hrvatskih prema kojima bi se u potpunosti trajanja akcije „Mir i dobro“ broja ozljeda uslijed nestruč-
branitelja, djece smrtno stradalih zabranila upotreba svih vrsti nog, neopreznog i nezakonitog
ili nestalih hrvatskih branitelja, petardi tijekom cijele godine, udruge i brojni građani. ju, posjeduju ili upotrebljava- rukovanja pirotehničkim sred-
djece dragovoljaca i djece hrvatskih Oni koji prekrše postavljene ju petarde navedenih kategorija. stvima u predblagdansko i blag-
ratnih vojnih invalida iz Domovin- Josipa Haluška Kažnjavat će se i oni koji koriste dansko vrijeme, a policija je zabi-
skog rata’’ Riječ je o sufinanciraju josipa.haluska@novosti.hr odredbe bit će, sukladno zakonu, pirotehnička sredstva na prosto- lježila nekoliko slučajeva ozlje-
sredstvima Europskog socijalnog novčano kažnjeni. Tako će s 10 rima na kojima se okuplja veći broj đivanja osoba tijekom korište-
fonda („Učinkoviti ljudski poten- pa i tijekom božićnih i novogo- do 30 tisuća kuna biti kažnjene građana, osim ako se radi o piro- nja pirotehničkih sredstava, no u
cijali 2014.-2020.“, „Promicanje dišnjih blagdana. pravne osobe koje prodaju tehnici kategorije F1 u što spadaju manjem broju nego tijekom prijaš-
održivog i kvalitetnog zapošlja- petarde, a s 5 do 15 tisuća će prskalice, fontane i vulkani. njih akcija. Naime, tijekom ovo-
vanja i podrška mobilnosti radne Prije dvije godine zakon je se, prema prijedlogu, kažnjava- godišnje akcije (2019./2020.) u
snage“, „Pristup zapošljavanju za pooštren te su njime ukinute ti fizičke osobe koje nabavlja- Policija diljem Hrvatske, pa Hrvatskoj je 14 osoba ozlijeđeno,
osobe koje traže posao i neaktivne petarde i redenici više, tzv. F3 3 teške tjelesne ozljede i 11 lakih,
osobe, uključujući dugotraj- kategorije, a u prodaji su ostale od čega je šestero djece lakše ozli-
no nezaposlene i osobe daleko samo petarde i redenici slabijeg jeđeno.
od tržišta rada, kao i provedbom intenziteta pucanja kategorije F2.
lokalnih inicijativa za zapošljava- Prema novim izmjenama, sada će Na sreću, u Vukovarsko-sri-
nje i potpore za mobilnost radne i one biti zabranjene za prodaju jemskoj županiji ovosezonski
snage“, „Povećanje održivog građanima, dok bi ostala piroteh- blagdani protekli su u najboljem
samozapošljavanja nezaposlenih nička sredstva kategorije F2 i F3 redu.
osoba, posebice žena“). Potpora ona koja služe za manje vatromete
iznosi najviše 80.000,00 kuna. i dalje bila dopuštena za prodaju „U periodu provođenja akcije
Poziv je otvoren do iskorište- građanima starijima od 18 godina „Mir i dobro“ te u novogodišnjoj
nja sredstava, a najkasnije do 31. u periodu od 15. prosinca do 1. noći nije zabilježen niti jedan
listopada 2021. Sve informacije siječnja, a moći će se koristiti u slučaj nedozvoljene prodaje i
dostupne su na mrežnoj stranici razdoblju od 27. prosinca do 1. uporabe pirotehničkih sredstava,
Ministarstva hrvatskih branitelja siječnja. niti oružja i drugih eksploziv-
te u područnim jedinicama Mini- nih tvari“, izvijestio je glasno-
starstva i županijskim centrima za “Prema podacima Ministarstva govornik PU Vukovarsko-srijem-
psihosocijalnu pomoć. unutarnjih poslova, najčešće ozli- ske županije Dragoslav Živković
jeđene osobe su osobe mlađe od koji se u ime PU naše županije
18 godina, a sve ozljede nastale zahvalio svima koji su pridonije-
su od uporabe petardi i redenika li da novogodišnja noć protekne
iz navedenih kategorija. S tim u u povoljnom ozračju. Zanimljivo
vezi, u periodu od 15. prosinca je spomenuti kako je u posljed-
2017. do 8. siječnja 2018. godine, nje tri godine akcija „Mir i dobro“
od uporabe petardi ozlijeđeno je u našoj županiji polučila izvrsne
16 osoba, od čega petero djece rezultate jer nije zabilježen slučaj
mlađe od 14 godina, a od 15. ozlijeđenih osoba. Međutim, kako
prosinca 2018. do 8. siječnja 2019. poručuju iz naše Policijske Uprave,
godine ozlijeđene su 23 osobe, od treba i dalje raditi na zaštiti ljudi i
čega 6 djece“, stoji u prijedlogu životinja jer pirotehnička sredstva
Zakona koji za cilj ima smanjiti i nisu igračke.
broj smrtno stradalih i ozlijeđenih
životinja, o kojim su događajima U Hrvatskoj trenutno preko 400
tijekom primjene važećeg Zakona ovlaštenih trgovina prodaje piro-
učestalo izvješćivale zabrinute tehniku, a u ovoj industriji radi
više od 1000 ljudi.

Organizatori su vrlo zadovoljni posjećenošću te se već pripremaju za idući Marinfest “Festival se ove godine pokazao
kao vrlo uspješan, i zarada
Skupljeno 4 tisuće od 4.077,50 kuna je odlična
kuna za Buba Bar te smo izuzetno zadovoljni.
Ono zbog čega smo najsretni-
Svima je već poznato da je cima vinkovačke udruge osoba s ji su reakcije publike i bendova,
kraj prosinca predviđen za invaliditetom “Bubamara”, a iz a sada dižemo ljestvicu za iduću
Rock Marinfest – glazbeni godine u godine donosi poznata godinu”, rekao je Ivan Grigić,
festival kojeg Vinkovčani, ali i imena domaće, ali i strane član organizacijskog odbora.
brojni gosti, posjećuju koji već glazbene scene. 13. izdanje U festival je utrošeno ukupno
12 godina. U izuzetno kratkom festivala održano je 27. prosinca u 27.593 kune, dok je sav prihod
periodu izrastao je u prepo- klubu Vanilla. Nastupilo je sedam festivala, uključujući prihod od
znatljiv događaj, a već dugi izvođača i svi su izvrsno prihva- ulaznica koji iznosi 13 tisuća
niz godina nosi ime jednog od ćeni od strane publike, koje je 220 kuna, izvrsnih 31.670 kuna.
najboljih manjih festivala u ove godine, bilo puno više nego Računica je jednostavna –
istočnoj Hrvatskoj. prošle. Dobre atmosfere nije ukupna zarada iznosi 4.077, 50
nedostajalo, a Jale, mladi AnteBio- kuna, a iznos koji je skupljen,
Nikolina Živković tik, The Karambol, kultna Septica, već drugu godinu bit će utrošen
nikolina.zivkovic@novosti.hr Zoran Čalić Band, Erotic Biljan & u opremanje Buba Bara koji bi
His Heretics te Krešo Bengalka uskoro trebao početi s radom.
Dobrom glazbom daje osmijeh napravili su spektakl kojega se Publika se zabavila i uživala u
na lice građanima, ali i štićeni- ne bi postidio niti jedan festival. svakom trenutku te vjerujemo
kako su već spremni za idući
festival.

“Mogu obećati da će Rock
Marinfesta biti i dalje i da ćemo se
truditi da pogodimo ukus publike
te da ovom gradu pružimo odličnu
zabavu. 12. festival je iza nas, a
već se sada polako priprema-
mo za organizaciju ovogodišnjeg
izdanja”, napomenuo je Ivan. Cilj
je podići koncert na jednu višu
razinu i da to bude prepoznato od
šireg kruga publike. Organizatori
su u principu zadovoljni. Odaziv
publike je bio odličan, zabava je
bila na nivou, a dojmovi posjeti-
telja su više nego pozitivni.

Buba bar uskoro će
započeti s radom, a u
njemu će raditi članovi
Vinkovačke Bubamanare
koji to nestrpljivo očekuju
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11