Page 2 - Vinkovački list - 29.6.2018.
P. 2
INKOVCI PETAK, 29.6.2018.

Vaučeri Prvi put dodijeljene povečane naknade

Od danas Dvije tisuće kuna pomoći
podjela

Podjela novčanih bonova za svako novorođeno dijete

(vaučera) za sufinanciranje kupnje Unatoč trendu sve manjeg broja rođene djece koji je nastao kao rezultat iseljavanja,
Vinkovci su u odnosu na prošlu godinu ostali na gotovo jednakoj razini
školskih udžbenika i ostale opreme
Drugi put ove godine upriliče-
za učenike koji u školskoj godini na je dodjela novčanih sredstava
za novorođenčad rođenu u ovoj
2018/2019. pohađaju II. – VIII. kalendarskoj godini. Pomoć su
primile 92 obitelji, a roditelje je
razreda, a temeljem Odluke o sufi- posebno razveselila vijest da je
naknada s dosadašnjih tisuću
nanciranju školskih udžbenika, povećana na dvije tisuće kuna.

radnih bilježnica i ostalog školskog

pribora za sljedeću školsku godinu,

obavit će se u školama učeni-

cima,istovremeno s podjelom

svjedodžbi. Upravnom odjelu za

društvene djelatnosti stigla je 2478

zahtjeva, što je iznos od 1,239.000

kuna. Učenicima petih razreda

osnovne škole Ivana Gorana

Kovačića vaučere će osobno

danas uručiti gradonačelnik Ivan Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr
Bosančić. Novčani bonovi moći će

se realizirati isključivo uz predoče-

nje osobne iskaznice roditelja. Na Trend depopulacije vidljiv je u
cijeloj Hrvatskoj koja u 2018. godini
novčanim bonovima naveden je i bilježi pad broja živorođene djece
u odnosu na prethodnu godinu.
popis knjižara u gradu Vinkovci u Već je svima poznato da ovaj
negativni prirodni prirast najviše
kojima će se novčani bonovi moći pogađa Slavoniju, osobito Vuko-
varsko-srijemsku županiju koja iz
realizirati. M.T.G. dana u dan sve više gubi svoje sta-
novnike. Međutim, unatoč trendu
Bijeli štrajk sve manjeg broja rođene djece, koji U veljači je održana prva budući da se ne zna koliki će biti dica masovnog iseljavanja i gospo-
je nastao kao rezultat krize, neza- podjela novčane naknadu koju broj novorođene djece. Gradona- darske krize, u Hrvatskoj je prošle
U Vinkovcima poslenosti i velikog iseljavanja, su primili roditelji oko 50 novo- čelnik je istaknuo kako je zado- godine rođeno najmanje djece u
bez štraka Vinkovci su grad koji je, u odnosu rođenčadi, dok su u drugoj voljan trenutnim stanjem novo- posljednjih sto godina i prvi put
na prošlu godinu, ostao na gotovo podjeli pomoć primile 92 rođene djece u Vinkovcima, ali broj novorođene djece pao je ispod
Zbog nezadovoljstva prijed- jednakoj razini. Gradska uprava na obitelji kako se nada da će ih u buduć- 37.000. U odnosu na prošlu godinu,
logom o novom Zakonu o zdrav- različite načine pomaže mladim nosti biti i više: ‘’Moram priznati u Vinkovcima je broj novorođen-
stvenoj zaštiti, liječnici primarne generacijama i njihovim rodite- Roditelji su istaknuli kako je kako je lijepo vidjeti da imamo čadi podjednak i gradonačelnik
zdravstvene zaštite tjedan su ljima te raznim naknadama i sub- ova pomoć od velike važnosti 92 obitelji koje su se obogatile s napominje kako ga to čini iznimno
započeli su stupili u takozvani vencijama brine za svoje građane. za kućanstvo i troškove koji jednom bebom, koje su obogatile sretnim jer je situacija u Hrvatskoj
bijeli štrajk, odnosno sporije su su sada puno veći, a nisu krili grad i naše društvo. Iskreno se alarmantna.
pregledavali pacijente. Liječnici Jedna od ovakvih oblika pomoći zadovoljstvo činjenicom da je nadam da ćemo ih do kraja godine
su toga dana radili strogo prema je i darivanje novorođene djece. naknada povećana. Prvi su to imati što više pa ćemo taj iznos od “Nadamo se kako ćemo se
pravilima struke. Naime, radili su Gradonačelnik Ivan Bosančić je roditelji koji su primili povećani 650 tisuća kuna, namijenjenim za zadržati barem na toj brojci od
po smjernicama koje predviđaju 20 tako, u Velikoj vijećnici grada iznos, a gradonačelnik poručuje pomoć novorođenčadi, morati i prošle godine, ali i da ćemo u
minuta po svakom pacijentu, što Vinkovaca, po drugi put ove kako se nada da će u budućno- povećavati.’’ budućnosti dizati taj broj. Voljeli
znači kako bi na taj način dnevno godine održao prijem roditelja sti ovaj iznos biti još veći bi da grad raste, no to neće biti
mogli primiti 40-ak pacijenata, a novorođene djece u ovoj kalen- Zadovoljni građani lako. Vjerujem kako će se tu morati
ne između 80 i 120, koliko je sad darskoj godini. Ono što je posebno Jedni od roditelja koji su uključiti puno značajnije mjere od
dnevni prosjek. Kako smo neslu- razveselilo roditelje je vijest da strane države i svih onih sudionika
žebeno saznali u Domu zdravlja je novčana naknada za svako primili pomoć su Marko i Ana u odlučivanju jer Grad čini sve što
Vinkovci u našim ambulantama rođeno dijete podignuta s tisuću Plavšić kojima je ovo prvo dijete je moguće kroz cijeli životni vijek
nije bilo štrajka i svi radili prema na dvije tisuće kuna i ovo je prvo u obitelji. ‘’Pomoć od Grada nam djece’’, istaknuo je Bosančić.
uobičajenim pravilima. Liječnici održano darivanje s povećanim znači puno. Dugoročno se ne može
primarne zdravstvene zaštite pro- iznosom. Gradonačelnik je osobno previše računati na taj novac, ali Grad na određeni način prati
svjedovali su i na Markovu trgu uručio pomoć svakom roditelju, a svakako da je od velikog značaja naše najmlađe sugrađane od
kako bi iskazali svoje nezadovolj- povećani iznos naknade je razlog za naše kućanstvo i troškove koji rođenja, kada im pomaže s
stvo prijedlogom novog Zakona o zašto se na dodjelu čekalo četiri su puno veći otkako je stigla beba’’, novčanom naknadom u iznosu od
zdravstvenoj zaštiti,koji je Vlada mjeseca. ‘’Posljednje darivanje izjavili su ovi mladi roditelji. Ivana 2 tisuće kuna, preko subvencio-
već usvojila. Prijedlog je izmi- održano je u veljači kada smo Ramljak, majka dvoje djece, sretna niranja boravka u vrtićima, sub-
jenjen u odnosu na tekst koji je roditelje darivali s tisuću kuna. je što ih se netko sjetio. vencioniranja u svim razredima
izradila radna skupina sastavlje- Sada smo digli taj iznos na dvije osnovne škole te sve do srednje
na od brojnih sudionika u sustavu. tisuće kuna i zato jedan kraći “Zahvalna sam Gradu Vinkov- škole kada studentima dodjeljuju
period nije bilo podjele jer smo cima i gradonačelniku na ovako stipendije. Poručuje da su svjesni
M.T.G. čekali da Gradsko vijeće donese lijepom prijemu. Pomoć nam puno činjenice da visina iznosa nije
tu odluku kako bi svi oni koji su znači, osobito za neke osnovne dostatna za sve dječje potrebe, ali
poslije prve podjele podnijeli potrebe kao što je hrana, pelene i na daljnjem povećanju iznosa radit
zahtjev mogli dobiti taj povećani druge potrepštine neophodne za će se i u budućnosti.
iznos’’, objasnio je gradonačelnik. dijete’’, rekla je Ivana. Kao poslje-

U veljači, kada je održana prva
podjela, novčanu naknadu primili
su roditelji oko 50 novorođenčadi,
dok su u drugoj podjeli 92 obitelji
primile pomoć. Kada će sljedeća
podjela biti ne može se znati,

Komunalna infrastruktura i uređenje grada

Uskoro i radovi na javnoj rasvjeti
Programom gradnje objekata Izgradnja nove javne rasvjete u aktivnosti u dijelu javne rasvjete pješačkim stazama, parkirališti-
i uređaja komunalne infra- Vinkovcima Programom gradnje bit će još u velikom broju gradskih ma i biciklističkim stazama, koji
strukture na području grada objekata i uređaja komunalne ulica. Riječ je o projektu zamjene su obavljeni, u tijeku su ili su u
Vinkovaca za 2018. godinu infrastrukture za ovu godinu pred- postojećih rasvjetnih tijela LED planu, iz Upravnog odjela komu-
uz radove na nerazvrstanim viđena je u Ulici hrvatskih kraljeva. rasvjetom kojim je obuhvaće- nalnog gospodarstva i uređenja
cestama predviđeni su i radovi Kako ističe Dalibor Šandrk, no 135 ulica, a čime se pridonosi grada, između ostaloga, najav-
na javnoj rasvjeti u dijelu pročelnik Upravnog odjela komu- ostvarenju energetskih i troškov- ljuju i aktivnosti na uređenju sre-
izgradnje te u dijelu zamjene nalnog gospodarstva i uređenja nih ušteda u sustavu javne rasvjete dišnjeg gradskog parka i pješačke
postojećih rasvjetnih tijela LED grada, početak radova planiran na području grada Vinkovaca. zone, koje će pridonijeti ljepšem
rasvjetom. je ovih dana, a riječ je o investi- izgledu središta Vinkovaca, a za
ciji vrijednoj oko 800 tisuća kuna. U dijelu komunalne infra- ovu godinu planirano je i uređenje
Aneta Pšihistal Osim Ulice hrvatskih kraljeva, strukture, osim radova na javnoj ograde na Gradskom groblju.
aneta.psihistal@novosti.hr rasvjeti, te radova na cestama,
   1   2   3   4   5   6   7