Page 3 - Vinkovački list - 29.6.2018.
P. 3
AK, 29.6.2018. VINKOVCI 3

ZAKUD VSŽ

Nova web
stranica

Ovih dana predstavljena je nova
web stranica ZAKUD-a Vukovar-
sko – srijemske županije. Tajnik
ZAKUD-a Stjepan Đurković ističe
kako će nova web stranica ponuditi
nove mogućnosti, kao i bolji
pristup informacijama, a pogotovo
kada je riječ o manifestacijama tra-
dicijske kulture koje se održavaju
u sklopu Vinkovačkih jeseni našeg
najvećeg i najpoznatijeg kulturnog
događaja, cijele Slavonije, pa čak
i cijelog kontinentalnog dijela
Hrvatske. Naravno da je tu još i
niz manifestacija i priredbi koje
njeguju tradicijsku kulturu, a koje
organizira ili podupire ZAKUD
Vukovarsko – srijemske županije.
Osim redizajna stranice posebnu
pozornost posvetili su optimiza-
ciji stranice za mobilne aplikacije.

Veliki dan za sve nas

Polaganjem vijenaca obilježen
Dan državnosti u Vinkovcima

Na Gradskom groblju u Vinkovcima, predstavnici Grada, Županije i gradskog HDZ-a
položili su vijence i upalili svijeće, nakon čega je služena i Sveta misa za Domovinu

Hrvatska je u ponedjeljak pro- na tome da bi naša djeca jednoga čestitao je svim žiteljima Vuko- i Poliona predvodio je domaći Dan državnosti
slavila Dan državnosti, obilježa- dana živjela bolje, da bi mi danas varsko-srijemske županije, župnik mons. Tadija Pranjić a
vajući 27 godina od proglašenja živjeli bolje, te da u svakom kao i građanima Republike suslavio je domaći župni vikar vlč. Obilježavanje
neovisnosti i suverenosti. Dan trenutku budemo ponosni na našu Hrvatske Dan državnosti, dan Nikola Kaurin. “Mi danas slavimo, i u Vukovaru
državnosti slavi se u spomen zemlju. Na žalost, Hrvatska još kada je Hrvatski sabor donio ovu možemo reći, najveći blagdan
na 25. lipnja, 1991. godine uvijek nije na onoj razini na kojoj povijesnu odluku. “Danas, toliko naše Domovine, Dan državno- Na Memorijalnom groblju
kada je Hrvatski sabor donio bi trebala biti, dakle uz rame razvi- godina poslije, nadam se da smo na sti. To je dan za kojim su čeznuli žrtava iz Domovinskog rata u
povijesnu odluku o pokreta- jenim europskim zemljama, gdje dobrom putu. Moramo biti svjesni vjekovima Hrvati, često puta Vukovaru, položeni su vijenci i
nju postupka razdruživanja od svaka obitelj bezbrižno živi i gdje da je ovaj period od samostalnosti razbacani po mnogim zemljama upaljene svijeće svim žrtvama
ostalih republika tadašnje SFRJ. je svakom djetetu osigurano obra- prekratak u životu jedne države, a cijeloga svijeta, na poseban način koji su dali svoje živote za
zovanje bez ikakvih problema. Da da bi mogli imati neke konkretne u vrijeme komunističke Jugo- Domovinu. Vijence su položili:
Franjo Sorčik bi sve to ostvarili pred nama je dug odgovore. Pogotovo ako u obzir slavije, kada su mnogi napuštali izaslanstvo Vukovarsko-srijem-
franjo.sorcik@novosti.hr put, ali vjerujem da mi to možemo, uzmemo da smo imali period zemlju i nisu se smjeli u nju više ske županije koju je predvodio
jer imamo jednu prekrasnu, bogatu rata, potom i period oporavka, što vratiti. Za nas je ovo jedan sveti zamjenik župana  Damir Barna,
Toga dana, prvi hrvatski pred- zemlju, samo moramo sve te je nam zasigurno uzelo desetak dan, jedan veliki dan”, naglasio Grada Vukovara koje su predvo-
sjednik dr. Franjo Tuđman održao resurse i potencijale usmjeriti u godina. Možda je bilo i nekakvih je mons. Pranjić. Inače, do 2001. dili zamjenici župana  Marijan
je povijesni govor u Hrvatskom pravom smjeru”, istaknuo je ovom negativnosti i loših odluka, no godine Dan državnosti obilježavao Pavliček i Ivana Mujkić te predsjed-
saboru, davši svima do znanja prilikom gradonačelnik Vinkovaca možemo reći da Vukovarsko-sri- se 30. svibnja, u spomen na kon- nik Gradskog vijeća Tomislav Šota,
da je Hrvatska samostalna i Ivan Bosančić. jemska županija unatoč i lošoj stituiranje prvog višestranačkog Policijske uprave Vukovarsko-sri-
neovisna. “S neskrivenim zado- demografskoj slici, ima perspek- Sabora u Republici Hrvatskoj 1990. jemske koju je predvodio zamjenik
voljstvom i ponosom obznanjuje- Veliki dan tivu i da se možemo nadati boljim godine. Danas se taj datum obi- načelnika PU Vukovarsko-srijem-
mo svim republikama i saveznim Zamjenik župana Vukovar- vremenima”, rekao je Dabro. Misu lježava kao spomendan, odnosno ske  Goran Lovrić, te predstavni-
tijelima SFRJ, objavljujemo cijelom za Domovinu u crkvi sv. Euzebija Dan Hrvatskog sabora. ci Udruga proisteklih iz Domo-
svijetu suverenu volju hrvatskog sko-srijemskog Josip Dabro vinskog rata Vukovarsko-srijem-
naroda i svih građana Republike Na Gradskom ske županije kao i grada Vukovara.
da se današnjim danom Republika groblju u Vinkov- Molitvu na groblju je izmolio vuko-
Hrvatska proglašava samostalnom cima položeni su varski gvardijan, župnik i dekan
i suverenom državom, te pozivamo vijenci i upaljene Vukovarskog dekanata  fra Ivica
sve vlade i parlamente svih država svijeće Jagodić. Zatim je služena sveta
da prihvate i priznaju čin slobodne misa za Domovinu u crkvi sv. Filipa
odluke hrvatskoga naroda, čin i Jakova u Vukovaru, koju je služio
slobode kojim još jedan narod fra Jagodić.
hoće postati punopravnim članom
međunarodne zajednice slobodnog M.T.G.
svijeta”, istaknuo je tom prigodom
dr. Tuđman. Proslavi Dana držav-
nosti priključili su se i Vinkovci,
pa su tako na Gradskom groblju
predstavnici Grada, Županije i
gradskog HDZ-a položili vijence
i upalili svijeće, nakon čega je
služena i Sveta misa za Domovinu
u crkvi sv. Euzebija i Poliona. “Dan
državnosti je prilika da razmislimo
o našoj Hrvatskoj, da ovih dana,
dok gledamo nogometnu repre-
zentaciju i dok smo ponosni što
smo Hrvati, promislimo o tome
možemo li tako uspješni biti i
u gospodarstvu i u svim onim
segmentima koji možda nisu na
onoj razini na kojoj bi svi mi željeli
da jesu. Svi zajedno moramo raditi
   1   2   3   4   5   6   7   8