Page 5 - Vinkovački list - 29.6.2018.
P. 5
AK, 29.6.2018. SLAVONIJA 5

Gospodarsko vijeće Županijske komore Vukovar Klaster proizvođača lubenica

Gospodarstvo u laganom porastu Osnivačka
skupština
U prošloj gospodarskoj 2017. godini poslovalo je 1887 poduzetnika, ostvareno je
ukupno 17,8 milijardi prihoda i 680 milijuna pozitivnog financijskog rezultata Agro-klaster d.o.o. Vinkovci
pokrenuo je inicijativu za osnivanje
Na jučerašnjoj sjednici pred- Klastera proizvođača lubenica
stavljeni su rezultati poslova- Vukovarsko-srijemske županije“.
nja gospodarstva VSŽ u 2017. Osnivačka skupština bit će
godini, natječaj Certifikacijom održana sutra, 30. lipnja, u Lovač-
proizvoda do tržišta, natječaj ko-ribičkom domu u Soljanima,
Znakovi kvalitete i predstavlje- s početkom u 13,00 sati. Cilj
ne mjere aktivne politike zapo- osnivanja udruge je povezivanje
šljavanja – mogućnosti za podu- proizvođača lubenica na području
zetnike Hrvatskoga zavoda za županije, povećanje proizvod-
zapošljavanje – Područne službe nje, zajednički izlazak na tržišta,
Vinkovci. uvođenje novih znanja i tehno-
logija u proizvodnji, te jačanje
Žarko Kljajić pojedinačne i ukupne konkuren-
zarko.kljajic@novosti.hr tnosti poduzetnika koji se bave
ovom djelatnošću. Za članstvo u
Gospodarstvo u Vukovar- Hrvatske koja iznosi 5.900 kuna i “Za ovu godinu se očekuje gos- sredstva i da uskladite svoj udruzi pozvane su sve poslovno i
sko-srijemskoj županiji bilježi čak 45 posto manja nego prosječna podarski rast najviše iz projekta proizvod sa svim uzansama koje pravno sposobne pravne i fizičke
pozitivno poslovanje u 2017. netto plaća u Zagrebu koja iznosi Slavonija. Znamo da je 2,6 milijardi traži Direktiva Europske unije. osobe koje se bave proizvodnjom,
godini, istaknula je predsjedni- 7.300 kuna.” – navela je Ivanković. namijenjeno slavonskim župani- Isto tako i kod znakova izvorne preradom i prometom lubenica na
ca Hrvatske gospodarske komore U 2017. godini zabilježen je porast jama. Naš rast trebamo temeljiti kvalitete hrvatskog proizvoda sada području Vukovarsko-srijemske
- Županijske komore Vukovar investicija u gospodarstvu Vuko- na maksimalnom korištenju bes- ćemo po prvi puta moći zapravo županije, jedinice lokalne i regi-
Vinka Ivanković. “Poslovalo je varsko-srijemske županije i to na povratnih sredstava iz Europske iz fondova Europske unije u tim onalne uprave, te sve obrazovne,
1887 poduzetnika, a ostvareno razini 378 milijuna kuna što je unije, a mi imamo pripremljene raspisanim natječajima povući znanstvene i druge ustanove i
je ukupno 17,8 milijardi prihoda i povećanje od 13,24 posto. Najviše projekte.” - istaknula je Ivanković. dio sredstava da svoje proizvode institucije koje svojim djelovanjem
680 milijuna pozitivnog financij- investicija ostvareno je u opskrbi učinimo konkurentnijim i prepo- mogu unaprijediti stanje u ovom
skog rezultata. Gledano strukturu vodom, uklanjanju otpadnih voda Natječaji i Mjere aktivne politike znatljivijim. U neku ruku to je i sektoru gospodarstva. A.P.
ukupnoga prihoda, 8,2 milijarde od 40,36 posto, prerađivačkoj indu- zapošljavanja brendiranje hrvatskih proizvoda.”
kuna odnosi se na proizvodnju striji od 37,79 posto, poljoprivre- rekla je Vinka Ivanković. Međunarodno ocjenjivanje
plina, 3,2 milijarde na trgovinu, di, ribarstvu i šumarstvu od 8,53 Na sjednici su predstavljeni
3 milijarde na prerađivačku indu- posto te građevinarstvu od 7,09 natječaji Certifikacijom proizvoda Na kraju sjednice govorilo se o Vrhunska
striju, 1,3 milijarde na poljopri- posto. Najznačajnije povećanje u do tržišta i Znakovi kvalitete koji Mjerama aktivne politike zapošlja- vina u Iloku
vredu i oko 800 milijuna na gradi- investicijama ostvareno je u prera- su vrlo aktivni. “To je ono što mi vanja – mogućnosti za poduzetni-
teljstvo. Kod narečenih poduzet- đivačkoj industriji i to za preko 200 u suštini preko HGK-a radimo već ke Hrvatskog zavoda za zapošlja- Posljednjih nekoliko dana u
nika bilo je zaposleno njih 17.712 posto u odnosu na 2016. godinu. godinama, a novina je da će se ovaj vanje – Područne službe Vinkovci. Iloku održana je manifestacija 1.
, a prosječna netto plaća u našoj puta iz te prioritetne osi 3 ići na međunarodnog ocjenjivanja vina
županiji u 2017. godini iznosila natječaj na način da vi povučete podunavskih zemalja, tijekom
je 4.035 kuna što je 33 posto koje je međunarodna komisija,
manja netto plaća nego na razini koju je predvodio Bernard Kozina,
ocijenila preko stotinu pristi-
Razvojna strategija VSŽ glih uzoraka iz Mađarske, Srbije i
Hrvatske. Na ocjenjivanju su dodi-
Za 10 krucijalnih projekata treba jeljene ukupno 4 velike zlatne
osigurati gotovo 1,2 milijarde kuna diplome, 32 zlatne, 53 srebrne, 9
brončanih i 9 priznanja. Najbolje
Županijska skupština skupštine pročelnica Upravnog Svih deset ocjene te pobjednici grupa, dobila
nedavno je usvojila Razvojnu odjela za regionalni razvoj Zrinka projekata je su sljedeća vina: Traminac, ledena
strategiju do 2020. godine čija Čobanković. u različitim berba 2012., Erdutski vinogradi,
je ukupna vrijednost gotovo 1,2 fazama koji je i ukupni šampion ocjenji-
milijarde kuna. Naglasila je da je u strategiji provedbe, vanja i pobjednik u grupi poluslat-
određeno 10 projekata od izuzetne a ujedno kih, slatkih i predikatnih vina,
Žarko Kljajić važnosti za razvoj županije čija je smo i prva Chardonnay 2015.,Vina Kalazić,
zarko.kljajic@novosti.hr vrijednost gotovo 1,2 milijarde županija koja pobjednik je u grupi bijelih suhih
kuna. Riječ je o projektima je izglasala i polusuhih vina te Merlot Versen-
Ilija Cota, ravnatelj Razvojne agro-tehnološkog centra Vuko- strategiju
agencije Vukovarsko-srijemske varsko-srijemske županije, drv- diReserve 2012., Podrumarstvo
županije naglasio je kako je stra- no-tehnološkog centra, auto-par- Kovacs-Harmat, Mađarska, koje
tegija izrađena sukladno smjer- ka Lipovac, muzeja s interpreta- je pobjednik u grupi crnih suhih
nicama Ministarstva regionalnog cijskim centrom u Vinkovcima, i polusuhih vina. Velika zlatna
razvoja i fondova Europske unije, srijemske granične transferzale od priznanja dobili su: Traminac,
a nositelj izrade bio je županijski Lipovca do Iloka, izradi projektne ledena berba 2012. iz Erdutskih
Upravni odjel za gospodarstvo i dokumentacije za sustav navod- vinograda, ukupni je šampion
regionalni razvoj. njavanja, geotermalni projekt, ocjenjivanja, zatim Traminac,
projekt Otočkih virova kao vrata izborna berba bobica 2015., Iločki
“Strategiju je usvojilo Partner- Spačvanskog bazena, dogradnja podrumi, Traminac, izborna berba
sko vijeće Vukovarsko-srijem- infrastrukture Luke Vukovar kao prosušenih bobica 2011., Iločki
ske županije i vijećnici Županij- i transportno-logistički centar podrumi te Graševina, izborna
ske skupštine. Ona sadrži četiri Vukovarsko-srijemske županije. berba prosušenih bobica 2015.,
tematske skupine: društvo, gospo- Vina Papak. Svečana dodjela
darstvo, prostor i okoliš te uprav- Čobanković je podsjetila da je priznanja bit će održana 30. lipnja,
ljanje razvojem i ima deset stra- Republika Hrvatska svoju Strate- u Iloku, u dvorcu Odescalchi u 20
teških projekata koji čine okosnicu giju regionalnog razvoja donijela u sati u sklopu Dunav Art festivala.
gospodarskog, društvenog i soci- srpnju 2017. godine te su tek potom J.H.
jalnog razvoja županije“, rekao je županije mogle donositi svoje stra-
Cota. tegije s tim da je, kada je o najistoč-
nijoj hrvatskoj županiji riječ, 10
“Strategija je rađena prema mjeseci trajao postupak procjene
smjernicama propisanim od Mini- utjecaja na okoliš usvojene strate-
starstva regionalnog razvoja, gije. Svih deset projekata je u razli-
analizirano je trenutačno stanje, čitim fazama provedbe, rekao je
izrađena SWOT analiza i defini- vukovarsko-srijemski župan Božo
rane naše snage, slabosti i poten- Galić.
cijali, definiran strateški okvir i
vizija te određene mjere kako bi Naglasio je da Vukovarsko-sri-
se svi projekti, prilikom prijave na jemska županija kao prva hrvatska
natječaje, mogli uklopiti bilo za županija donosi strategiju razvoja
europske ili nacionalne programe, do 2020. godine koja će, kako je
rekla je na sjednici Županijske istaknuo, biti čvrst temelj i za
budući razvoj županije.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10