Page 6 - Vinkovački list - 29.6.2018.
P. 6
LAVONIJA PETAK, 29.6.2018.

Do 10. srpnja Vježba Civilne zaštite Grad Vukovar

Upisi u Spašavanje unesrećenih Usvojen
srednje škole sa zapaljenog broda rebalans
Pokazali smo da smo spremni i za ovakve krizne situacije,
U 14 srednjih škola na području istaknuo je pročelnik HGSS Vinkovci Zlatko Becić Na sjednici Gradskog vijeća
naše Županije za upis u prvi razred Vukovara usvojen je rebalans
na raspolaganju je ukupno 2335 U Vukovarsko-srijemskoj s ciljem razvoja i izgradnje sustava aktivnosti Vukovar, Javne vatro- proračuna za ovu godinu i
slobodnih mjesta, a u šest vinko- županiji je i u 2018. godini civilne zaštite, te otpornosti na gasne postrojbe Ilok, Hitne medi- umanjen je za osam milijuna kuna
vačkih srednjih škola ukupno je nastavljen je proces daljnjega svim razinama, kao odgovor na cinske pomoći, Crvenoga križa i i sada iznosi 267,8 milijuna kuna.
1108 slobodih mjesta. razvoja sustava civilne zaštite, potencijalne nesreće. Državne uprave za zaštitu i spa- Prema riječima pročelnice Vlaste
kao i odgovornost za rješava- šavanje. Šibalić razlozi rebalansa su ustroj
U Gimnaziji M.A. Reljkovića nje kriznih situacija izazvanih Posebna pozornost posvećena novoga upravnoga odjela, prelazak
168, u Ekonomskoj i trgovačkoj pojavom prirodnih i tehnič- je izvršnom dijelu sustava civilne „Pokazali smo da smo spremni osnovnih škola pod ingerenci-
školi Ivana Domca 188, u Zdrav- ko-tehnoloških nesreća. zaštite, a to su operativne snage s i za ovakve krizne situacije. U ju grada te usklađivanje s novim
stvenoj i veterinarskoj školi dr. naglaskom na daljnjem osposoblja- okviru vježbe vatrogasci su gasili zakonima temeljem kojih je došlo
Andrije Štampara 96, u Tehničkoj Željko Komljenović vanju, opremanju i uvježbavanju. požar i osiguravali pristup zapalje- do decentralizacije sredstva pa
školi Ruđera Boškovića 240, u zeljko.komljenovic@novosti.hr Tako je u subotu, održana jedna od nom brodu poslije čega je uslijedila su smanjena sredstva Ministar-
Drvodjelskoj školi 60, Srednjoj desetak zajedničkih vježbi koje se potraga za ozlijeđenim osobama i stva financija i povećani vlastiti
strukovnoj školi 184 i u Poljopri- Smjernicama za organizaci- održavaju godišnje. Naime, u pri- njihov transport do hitne pomoći. prihodi. Vijećnici su prihvatili
vredno šumarskoj školi 172 mjesta. ju i razvoj sustava civilne zaštite staništu na Dunavu, kod Iloka, Obavljena je i pretraga površine pismo namjere Grada Imotskoga
Kako saznajemo u Srednjoj stru- u Vukovarsko-srijemskoj županiji održana je vježba civilne zaštite vode, kao i ispod vode u potrazi za te odlučili da Vukovar i Imotski
kovnoj školi Vinkovci, ove godine za razdoblje 2016. – 2019. godine, na temu požara na putničkom utopljenicima“, rekao je pročelnik postanu gradovi prijatelji. Pred-
također imaju dosta zanimljivih utvrđene su obveze glede daljnjeg brodu. Bila je ovo prilika da pri- Hrvatske gorske službe spašavanja sjednik vijeća Tomislav Šota rekao
smjerova, kao i priličnu zainte- kontinuiranog stvaranja uvjeta za padnici žurnih službi pokažu Vinkovci Zlatko Becić. Sudionike je da Imotski početkom kolovoza
resiranost za iste. Učenicima koji osiguranje blagovremene identifi- svoja znanja i vještine u slučaju su pozdravili gradonačelnica Iloka slavi Dan grada te da bi povelja
kacije i temeljitog praćenja rizika za požara na putničkom brodu. Na Marina Budimir te Zdravko Kelić, mogla tada biti potpisana.
su upravo završili osmi razred nastanak mogućih nesreća, kori- vježbi su sudjelovali pripadni- načelnik Stožera civilne zaštite
osnovne škole u ovoj školi nudi se štenja znanja i postojećih resursa ci Hrvatske gorske službe spaša- Vukovarsko-srijemske županije. Festival
upis u Tehničku gimnaziju i to 24 vanja Vinkovci, Kluba podvodnih
mjesta, kao i zanimanja kao što su Vučedolska
turističko-hotelijerski komercija- Od 21. do 24. lipnja kultura
list, modni tehničar, kuhar i frizer
po 24 mjesta, konobar 16 mjesta, Vatrogasna karavana Sava 2018. Povodom treće obljetni-
te krojač, autolakirer, slastičar, ce otvorenja Muzeja vučedol-
soboslikar, pomoćni kuhari, slas- Opći sindikat MUP-a, Odbor vatrogasnih aktivnosti uz vodu ske kulture sutra, u subotu 30.
tičari i soboslikari, po 8 mjesta. za vatrogastvo, organizirao je i na vodi sukladno pozitivnim lipnja, održat će se Festival vuče-
Prvi rok za dostavu dokumenta- treću godinu taktičko-tehničko zakonskim propisima Republike dolske kulture. Organizatori su na
cije redovitih učenika bio je 26. okupljanje vatrogasaca i drugih Hrvatske, osvježiti i povezati Vučedolu pripremili uistinu bogat
lipnja, unos prigovora na unesene srodnih Službi iz domene zaštite prethodna znanja iz područja i sadržajan program namijenjen
ocjene, natjecanja, rezultate i spašavanja na manifestaci- rukovanja čamcima, operativ- svim uzrastima. “Posjetitelji će,
dodatnih provjera i podatke na ji “Vatrogasna karavana Sava no-taktičkog postupanja prilikom između ostalog, moći pogledati
temelju kojih se ostvaruju dodatna 2018.”. provođenja spašavanja na vodi, u izložbu fotografija “Odgovor
prava za upis je 6. i 7. srpnja, dok cjelinu za zakonito, profesionalno, Jobu” bečke umjetnice Anje
je završetak prijava obrazovnih Željko Komljenović stručno i kvalitetno postupanje u Ronacher, sudjelovati na radioni-
programa i početak ispisa prijav- zeljko.komljenovic@novosti.hr službi, unaprijediti rad vatrogasa- cama starih zanata, kao i na pred-
nica 10. srpnja. F.S. ca i suradnju sa drugim službama, stavljanju novog dječjeg vodića, a
žCilj karavane bio je edukativ- te razviti nove metode u radu. Za moći će kušati jela i pića vučedo-
VVK no-taktičko-tehničko okuplja- kraj je izvedena pokazna vježba laca i slično. Program počinje u 16
nje vatrogasaca i drugih službi, u kojoj su sudjelovali vatrogasci, sati.”, doznajemo voditelja mar-
Budite kao i jačanje dobrovoljnih vatro- policija i hitna pomoć. ketinga od Darka Bilandžića, koji
oprezni gasnih društva uz rijeku Savu te je dodao kako je riječ o drugom po
povezivanje vatrogasnih društva Sadržavala je spašavanje une- redu festivalu Vučedolske kulture
Još uvijek traje policijski očevid sa područja Republike Hrvatske srećenih sa zapaljenog broda na te pozvao sve zainteresirane da im
tragedije u Čepinu u kojoj su uz rijeku Savu. Zadaća je bila vodi te prijevoz unesrećenog do se pridruže u besplatnom druženju
smrtno stadale tri osobe u crpnoj usmjeriti vatrogasce u koordina- obale gdje ga je preuzeo kopneni na vučedolski način. Ž.K.
stanici. Ponavljamo apel iz Vin- ciji sa drugim službama za koor- tim i Hitna medicinska pomoć.
kovačkog vodovoda i kanalizacije dinirano, samostalno i odgovorno Gašenje broda se odvijalo s vode Klimatološke pojave
na korisnike priključene na sustav obavljanje poslova i zadaća uz zbog udaljenosti od kopna. Nakon
odvodnje da u njega ne bacaju otpad vodu i na vodi, razviti profesio- gašenja broda ronilački tim je Ogromne
koji se ne može razgraditi i kojemu nalni stav i odgovornost vatroga- obavio pregled opožarenog broda. razlike
nije mjesto u kanalizaciji kao što saca sa drugim službama, osvježiti U vježbi je sudjelovalo 10 interven-
su krpe, staklo, plastika, pelene, teoretska znanja i djelokrug rada tnih i spasilačkih čamaca. Koliko je ova godina tempera-
daske, perje, a koje su navedene u turno neobična, možemo vidjeti
Odluci o odvodnji i pročišćavanju i u zadnjih nekoliko tjedana, jer
otpadnih voda Grada Vinkovaca. svjedoci smo prilično niskim tem-
Takva vrsta otpada u kanalizaci- peraturama za ovo doba godine.
ji stvara velike poteškoće u radu U zadnjih nekoliko dana jutarnja
crpnih stanica i njegova obrada temperatura pada i do 10 stupnjeva
zahtjeva dodatni rad djelatnika celzijevih, što je za kraj lipnja i
koji fizički moraju očistiti takav početak srpnja prilično neobična
otpad budući da ne postoji teh- pojava. Meteorolozi napominju da
nologija koja će takav tip otpada su ovakve temperature moguća
sama razgraditi i odstraniti. posljedica iznimno vrućeg i suhog
proljeća, odnosno nikad toplijih
A.P. travnja i svibnja. Zasigurno ovakve
temperaturne anomalije najviše
osjete poljoprivrednici, koji su
ove godine ječam vršili već krajem
svibnja, a pšenicu sredinom lipnja,
kažu nikad ranije od kada pamte.
Iznimno toplo proljeće utjecalo
je na to da te kulture sazrijevaju
prije vremena, što je prouzroko-
valo toliko uranjenu žetvu. Velika
količina oborina u lipnju dobro je
došla za rast i razvoj kultura kao
što su soja, kukuruz i šećerna repa,
no sigurno da nije dobro došla kod
žetve pšenice, koja zbog velike
količine vlage gubi na kvaliteti.
Sve u svemu, ova godina počela
je klimatološki prilično čudno, a
kako će završiti tek ćemo saznati.

F.S.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11