Page 4 - Vinkovački list - 29.6.2018.
P. 4
ETAK, 29.6.2018.

Potpore Hrvatske turističke zajednice za Vinkovačke jeseni, Rimske dane i Advent u Vinkovcima veliko priznanje manifestacijama koje privlače turiste

Prvi puta potpora i za Advent
Turističko vijeće HTZ poduprlo je Advent u Vinkovcima – Ledeni Orion nakon što je prije dvije godine u
središtu Vinkovaca osvanulo klizalište, Advent u Vinkovcima postao je središnje mjesto izlaska mladih i starih

Manifestacije u Vinkovci-
ma iz godine u godinu privlače
sve veći broj turista u najsta-
rije naselje u Europi. Kvaliteta
i raznolikost ponude, kako
kulturne, tako i zabavne, nisu
ostali nezamijećeni od strane
Turističkog vijeća Hrvatske turi-
stičke zajednice, koja je donijela
odluku o potporama za čak tri
manifestacije, koje su se ili će se
tek održati u Vinkovcima.

Mario Brčić
mario.brcic@novosti.hr

I ove godine, 53. Vinkovačke posezoni u turistički nerazvije- dani prvenstveno kulturna mani- festacija, a cilj nam je Rimske dane godine privukli veliki broj posjeti-
jeseni dobit će potporu od 200.000 nim područjima. Prva manife- festacija, koja između ostaloga na i Advent u Vinkovcima također telja iz cijele Vukovarsko-srijem-
kuna kao Top događanje, odnosno stacija, koja će dobiti potporu od zanimljiv način educira mlade i uči podići na višu razinu.”, ističe gra- ske županije, pa i šire, a tako će ne
kao međunarodna manifestaci- 40.000 kuna, već je održana, a ih o bogatoj povijesti današnjih donačelnik Ivan Bosančić. sumnjamo biti i ove godine
ja koja će privući više od 10.000 radi se o Rimskim danima, koji Vinkovaca. “Grad Vinkovci ove je
posjetitelja. Naravno, kao jedna od iz godine u godinu bilježe porast godine povećao ulaganja u mani- I na kraju, po prvi puta, Turi- Uz potporu Hrvatske turističke
najvećih manifestacija takvog tipa, posjetitelja, ali i sve bogatiji festacije. Želimo na taj način stičko vijeće Hrvatske turističke zajednice, ali i Grada Vinkovaca
Vinkovačke jeseni privuku puno program. Legionari, gladijatori i svim našim sugrađanima pružiti zajednice s 30.000 kuna poduprlo ne sumnjamo kako će navedene
veći broj posjetitelja, njih više od barbari, šestu su godinu za redom zanimljive sadržaje tokom cijele je Advent u Vinkovcima – Ledeni manifestacije nastaviti privlači-
100.000. Ovakvo zanimanje, kako „okupirali“ Vinkovce na nekoliko godine. Naša najveća manifesta- Orion. Nakon što je prije dvije ti turiste u naš grad. Ne smijemo
Vinkovčana, tako i posjetitelja iz dana, a po prvi puta u sklopu cija Vinkovačke jeseni, po kojoj godine u središtu Vinkovaca zaboraviti kako ovakve manife-
cijele Hrvatske, pa i svijeta, nije Rimskih dana održan je i Festival su Vinkovci poznati i izvan naših osvanulo klizalište, Advent u Vin- stacije privlače i veliku medijsku
slučajno. Grad Vinkovci iz godine craft piva „Beeram domaće“, koji je granica, bilježi veliki rast u zadnjih kovcima postao je središnje mjesto pozornost, a tome će zasigurno
u godinu obogaćuje manifesta- u dva dana privukao veliki broj lju- nekoliko godina, posebice u izlaska mladih i starih. Koncerti, pridonijeti i Hrvatska turistič-
ciju novim sadržajima. Naime, bitelja piva, ali i dobre glazbe. No ne popratnom programu. Uložili smo te bogati kulturni i zabavni ka zajednica na čijim će strani-
primarna zadaća Vinkovač- smijemo zaboraviti kako su Rimski i dalje ćemo ulagati u razvoj mani- program uz izvrsnu ugostitelj- cama i ove godine biti najavljena
kih jeseni je očuvanje tradicijske sku ponudu hrane i pića prošle su događanja u Vinkovcima.
kulture, narodnih plesova, nošnji
i običaja, no manifestacija obiluje
i popratnim događanjima za sve
generacije. I upravo zbog spoja tra-
dicionalnog i modernog Vinkovci
sredinom rujna postanu odredište
brojnih gostiju, koji u gradu, ali i
u okolici popune sve hotele, što je
možda i najbolji pokazatelj turi-
stičkog potencijala manifestacije.

No osim Vinkovačkih jeseni
Hrvatska turistička zajednica
poduprla je još dvije manifestaci-
je u Vinkovcima, obje u programu
potpore događanjima u pred i

5. obljetnica članstva u EU

Hrvatska dobila priliku za veći prosperitet

1. srpnja 2013. godine ostat će iselilo 102 tisuće ljudi, a nastave li novih radnih mjesta. Ipak, koristi Članstvo u
zapamćen kao jedan od važnijih se ti trendovi Hrvatska će imati sve od članstva sad su se počele Europskoj uniji
dana u modernoj hrvatskoj veće negativne dugoročne impli- osjećati, a izgledi da se to nastavi daje nam kva-
povijesti. Tog se dana Hrvatska kacije na potencijal gospodarskog vrlo su dobri. Prioritet Hrvatske litetne prilike
pridružila velikoj europskoj rasta i opće društveno stanje. postaje ulazak u Schengen, zonu i okvir za
obitelji, kao 28. članica Europske Ulazak u EU pridonio je ostvariva- slobodnog kretanja bez kontrola napredak koji
unije. Put do članstva u EU nije nju povoljnih uvjeta financiranja, na graničnim prijelazima. ipak ovisi samo
bio lagan s obzirom na visoke ali činjenica je da smo od dodijelje- o nama. Pomaci
standarde koje je EU postavio nih 10,7 milijardi eura u prvih pet Time će se riješiti i problem se mogu vidjeti
i koje je Hrvatska u svojih godina članstva iskoristili samo gužvi na granici sa Slovenijom, a na dugi rok, bez
osam godina pregovora morala 11,4 posto. granica prema Srbiji, BiH i Crnoj populizma, uz
dostići. Gori postat će ne samo vanjske mnogo rada na
Od ulaska u EU makroekonom- granice EU nego i vanjske granice sebi
Željko Komljenović ska stabilnost Hrvatske povećana Schengena.
zeljko.komljenovic@novosti.hr je i sada rastemo na zdravim
temeljima. Potrebno je da svi Hrvatski građani, ako je suditi
Još nismo u potpunosti zaživjeli zajedno napravimo sve kako bismo po stavovima koje izražavaju u
članstvo u Europskoj uniji, ali pogurali reforme, povećali povla- ispitivanjima javnog mišljenja,
većina građana svjesna je kako od čenje novca iz europskih fondova ravnodušni su prema članstvu u
njega imamo koristi. Omogućena i osigurali zaposlenost i pristojne EU. Većina ih nema ni pozitivan
je mobilnost, pogotovo za mlade, plaće. Pet godina nakon ulaska ni negativan stav, ali se slažu da
ali to istodobno predstavlja velik u Uniju Hrvatska je drugačija je Hrvatska u proteklih pet godina
izazov za državu i demografske i uhvatila je korak s ostalim imala koristi od članstva.
trendove. Problem je kad trajno članicama, ali je i Unija drugačija.
gubimo talent koji smo izgrađiva- EU gospodarski nikad nije bila sta- Da je korist neupitna, vidi se i
li, pa zato treba raditi na stvaranju bilnija, ali jedinstvo EU nije nikada iz prijedloga Komisije o budućem
uvjeta za povratak mladih u bilo tako krhko. višegodišnjem financijskom
domovinu. okviru za razdoblje nakon 2020.
Dojam je da je Hrvatska mogla godine kada će Hrvatskoj samo za
Od pridruživanja Europskoj bolje iskoristiti početak članstva za koheziju, poljoprivredu i ruralni
uniji do kraja 2016. iz Hrvatske je preokret i izlazak iz recesije, privla- razvoj na raspolaganju biti više
čenje stranih investicija i stvaranje od 12 milijardi eura.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9