Turistička zajednica grada Vinkovaca je nakon višemjesečne suradnje i nakon dugogodišnje komunikacije na temu rimskoga nasljeđa, pozvana prisustvovati osnivanju nove rute pri EU, odnosno Vijeću Europe. Osnivanje nove rute upriličeno je u Beču 14. i 15. listopada, a na susretu koji je okupio zainteresirane zemlje i konkretne partnere s jadransko jonskoga i dunavskoga područja, među kojima je i TZ grada Vinkovaca, riječi je bilo o formiranju krovne rute “Romane heritage route”, ali i o ruti Željeznoga doba i ruti svetih Ćirila i Metoda. Prema ranije iskazanom interesu za partnerstvo na ruti rimskoga nasljeđa, zastupnica TZ grada Vinkovaca, direktorica Martina Matković, prezentirala je dosadašnje napore u edukaciji, promociji i kreiranju sadržaja na temu rimskoga carstva koje posljednjih godina realizira TZ grada Vinkovaca, a u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci.

“Na sastanku je dan prikaz potrebnih koraka za certificiranje rute te su definirani partneri. Početak je ovo zaista novoga smjera u razvoju kulturne ponude grada Vinkovaca koju ćemo staviti u funkciju turizma kroz različite projekte koje se nadamo realizirati”, ističe Martina Matković.

Napominje da je Roman heritage route, odnosno kreiranje ove rute rimskoga nasljeđa započelo na inicijativu Vijeća Europe kroz projekt Routes4U. Tim se projektom želi potaknuti razvoj transnacionalnih kulturnih ruta, sačuvati naslijeđe u četiri europske makro regije, odnsono jadransko-jonske, baltičke, alpske i dunavske regije.

“Prateći makro regionalnu strategiju EU odabrano je osam tema, odnosno Roman heritage/rimsko nasljeđe, Routes of the olive tree/ruta maslina, Via Alpina/ planinsko nasljeđe, Via Claudia Augusta, Alvar Aalto/Moderna arhitektura, Nasljeđe mora/Ledeno doba, Željezno doba i Ruta sv. Ćirila i Metoda.

“Neke rute su dobile certifikate u 2019. godini: ruta željezne zavjese i ruta reformacije, dok npr. Ruta rimskoga nasljeđa tek kreće u proces certifikacije. Inače, radna skupina stručnjaka iz EU, među kojima je i Vlasta Klarić, inače viša stručna savjetnica u Službi za europske poslove, politike i strategije pri Ministarstvu turizma, odabralo je 40 destinacija iz 8 zemalja jadransko jonske regije. Nakon višemjesečne komunikacije utvrđeno je kako Vinkovci sa svojim vrijednim nalazima iz vremena Rimskoga carstva sasvim opravdano dobivaju poziv za partnerstvo na ovoj kulturnoj ruti. Jedan od kriterija bio je i turistički nedovoljno razvijen, a izuzetno značajan, turistički potencijal te svojevrsni “honeypot” kojeg su stručnjaci prepoznali u vidu srebrnoga posuđa pronađenog 2012. godine u Vinkovcima, a koje datira iz razdoblja Rimskoga carstva”, objašnjava Martina Matković.

Zemlje koje su na ovoj ruti su Italija, Slovanija, Hrvatska, Grčka, Srbija, Austrija te BiH i Albanija. Za svaku zemlju definirano je 5 lokaliteta, što predstavlja već spomenutih 40 lokaliteta/destinacija.

Nakon izrađene feasibility studije, partneri su iskazali interes za sudjelovanjem na ovoj ruti te slijede koraci za certificiranje rute, što je pretpostavka za daljnji razvoj projekata na ruti, očuvanje nasljeđa i njegova prezentacija kao i turistička valorizacija.